"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, നവംബർ 15, 2012

ഒരൊറ്റ വിസില്‍ മതി ജോലി കിട്ടാന്‍ !!

¦ÕÖcJßÈí ©ÉµøßAáKÕÈÞÃí ÏÅÞV@ ºBÞÄßæÏKí ÉIÞçøÞ ÉùEáÕ‚Äí ºáNÞĈ. çÄÞ{ßW µ‡ßGá È¿AÞÈᢠÉøÆâ×â ÉùÏÞÈᢠµÎa¿ßAÞÈᢠÎÞdÄΈ ÈæˆÞøá ÉÃß ÄøæM¿áJß ÄøÞÈᢠØáÙãJáAZAí µÝßÏá¢. §Jø¢ ºBÞÄßÎÞVAí µâGáµâ¿ÞX ³YèÜÈßW ²øß¿ÎáIí_ ÕßØßW ç¿ÞAí ®K çØÞ×cW æÈxíÕVAß¹í æÕÌíèØxí: www.whistletalk.com.ÎçxÄá çØÞ×cW æÈxíÕVAß¹í æÕÌíèØxí çÉÞæÜÏᢠØáÙãJáA{áæ¿ ²øá µâGÎÞÃí ÕßØßWç¿ÞAá¢. ®KÞW §Õßæ¿ ÉCáÕÏíAæM¿áKÄí ¥ÄÄí ØáÙãJáA{áæ¿ µOÈßÏßæÜ æÄÞÝßÜÕØøB{ÞæÃKá ÎÞdÄ¢. ÉøØíÉø¢ ØÙÞÏß‚í ç¼ÞÜßÏßW ÎáçKÞGí ®KÄÞÃí ÕßØßWç¿ÞAßæa ÎádÆÞÕÞµc¢.  ÎÜÏÞ{ßÏÞÏ ÕßÈá ºÞçAÞÏÞÃí ØáÙãJí ¥¼Ïí çÈÎÏíæAÞM¢ ÌÞ¢±âV ¥¿ßØíÅÞÈÎÞAß ÕßØßWç¿ÞAßÈí Äá¿AÎßGÄí. µÝßE ²µíç¿ÞÌV øIßÈÞø¢Íß‚ æÕÌíèØxßW §ÄßçÈÞ¿µ¢ ù¼ßØíxV æºÏíÄÄí 85,000JßW ¥Çßµ¢ ØáÙãJáAZ.

ÄßøáÕÈLÉáø¢ ØbçÆÖßÏÞÃí ÕßÈá. ¥Õßæ¿ ·Õ. çµÞ{¼í ³Ëí ®X¼ßÈàÏùßBßæÜ Ìß濵í ÉÀÈJßÈá çÖ×¢ çÈæø çÉÞÏÄí ÌÞ¢±âøßçÜAí. ²XÉÄá ÕV×JßÈß¿ÏßW ÈÞÜá µOÈßµ{ßW ØàÈßÏV çØÞËí¿íæÕÏV ®X¼ßÈàÏùÞÏß çØÕÈ¢. 2007W Øßd¿ßµíØí ®K µOÈßÏßæÜ ç¼ÞÜßÏáçÉfß‚í èÙÆøÞÌÞÆßæÜ §LcX ØíµâZ ³Ëí ÌßØßÈTßW ÈßKí ®¢Ìß® ÌßøáÆæοáJá. ¥çÄ µOÈßÏßW ØàÈßÏV çdÉÞÁµí¿í ÎÞçȼùÞÏß 2008W ÕßÈá οBßæÏJß. ¥ÄßÈßæ¿ÏÞÃí ÕßØßWç¿ÞAí ®K ¦ÖÏ¢ ÎÈTßW æÉÞGßÕßøßÏáKÄí. ¥çÄÞæ¿ ¥Õß¿æJ ç¼ÞÜßÏᢠøÞ¼ßÕ‚í ØbLÎÞÏß ÕßØßWç¿ÞAßÈá Äá¿A¢ µáùß‚á.

ÕßØßÜV ¦ÕÞ¢...         
æÕÌíèØxßæa dÉÕVJÈ¢ Õ{æø Ü{ßÄÎÞÃí. çÉøᢠ§ æÎÏßW °ÁßÏᢠ²øá ÉÞØíçÕÁᢠÈWµßAÝßEÞW ÕßØßWç¿ÞAßW ØbLÎÞÏß ²øá ædÉÞèËW æùÁß. dÉçÕÖÈ¢ Øì¼Èc¢. ç¼ÞÜß æº‡áK µOÈßÏáæ¿ ÕßÕøBæ{ÞæA ÈWµÜÞÃí ¥¿áJ É¿ß. ®KßGí ØáÙãJáAæ{æÏÞæA ÕßØßWç¿ÞAí µâGáµÞøÞAÞ¢. ¿bßxùßW ®ÝáÄáKÕæø ¿bàxV ®Ká Õß{ßAᢠçÉÞæÜ ÕßØßWç¿ÞAí ¥¢·æJ ÕßØßÜV ®KÞÃá Õß{ßAáµ.

³çøÞ ÕßØßÜVAᢠÄB{áæ¿ µOÈßÏßW ç¼ÞÜß ²ÝßÕáµZ ÕøáK ÎáùÏíAí Äæa ædÉÞèËW çɼßW ¥Äí ©ZæM¿áJÞ¢. ç¼ÞÜßÏáæ¿ çÉøí, ¦ÕÖcÎÞÏ dÉÕVJÈ ÉøߺϢ, ç¼ÞÜß ØíÅÜ¢, ç¼ÞÜßæÏ µáùß‚áU æºùáÕßÕøâ, çÏÞ·cĵZ ®KßÕÏÞÃí ¦Æc¢ çø~æM¿áçJIÄí. §ÄßÈá çÖ×¢ ÎáX·ÃÈ ÈWµáK µOÈßµZ, çµÞ{¼áµZ, ØíæÉ×èÜçØ×ÈáµZ Äá¿BßÏ µÞøcBZ ÈWµÃ¢. ¥ÄßÈá çÖ×¢ §Äá µâGáµÞVAÞÏß æ×ÏV 溇ޢ. §ÄáçÉÞæÜ æ×ÏV 溇áK ÕßÕøBZ ÈßÜÕßW ç¼ÞÜßÏáUçÄÞ ¥ˆÞJçÄÞ ¦Ï ÈßB{áæ¿ ØáÙãJáAZAí ©ÉµÞøæM¿á¢. ÈßÜÕßæÜ æËÏíØíÌáAí, ÜßCíÁí §X ¥AìIáµæ{ §ÄáÎÞÏß ÌtßMßAÞÈᢠØìµøcÎáIí.

¥ÉøߺßÄÈÞÏ ²øÞæ{AÞZ ÈßÜÕßW ç¼ÞÜßAÞøÈÞÏ ²øÞZ ÖáÉÞVÖ æº‡áK ÕcµíÄßAí ÉÜ µOÈßµ{ᢠÎáX·ÃÈ ÈWµÞùáIí. §JøJßW ùËùXØí ÕÝß ç¼ÞÜßAá µÏùáKÕV µâ¿áÄW µÞÜ¢ µOÈßÏßW Äá¿øÞùáæIKᢠ·çÕ×ÃBZ ºâIßAÞGßÏßGáIí. §Èß ç¼ÞÜß æº‡áK µOÈßÏßæÜ ²ÝßÕáµZ çø~æM¿áJáKÄá æµÞIí ÄBZæALÞÃí ·áâ ®KÞçÃÞ çºÞÆc¢?

Øì¼ÈcÎÞÃí, ÜÞÍÕáÎáIí...         
²ÝßÕáµZ çø~æM¿áJß ùËùXØßÜâæ¿ µâGáµÞøæÈ ØÙÞÏßAáKÕVAí ÕßØßW ç¿ÞAí ùËùXØí çÉÞÏßaáµZ ÈWµá¢. ùËùXØí çÉÞÏßaáµ{áæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßW ç¼ÞÜßAÞøÈí ÈæˆÞøá Äáµ ùËùXØí çÌÞÃØí ÈWµáK ÉÄßÕí dÉÎá~ °¿ß, ØÞOJßµ ØíÅÞÉÈBZ  ¦ø¢Íß‚ßGáIí.

ÙÏùß¹í ÎÞçȼVÎÞæø Ø¢Ìtß‚ß¿çJÞ{¢ §¿ÈßÜAÞøÞÏ ùßdµâGß¹í ØíÅÞÉÈB{áæ¿ÏᢠÉøØcJßæaÏᢠØÙÞÏÎ߈ÞæÄ ²ÝßÕá Ø¢Ìtß‚ ÕßÕøBZ ÍâøßÉf¢ ¼ÈB{ßçÜAí ®JßAÞæÎKÄÞÃí æ΂¢.

ØìÙãÆAâGÞÏíÎÏßW Ä{ßøß¿áK æÄÞÝßW ÎÞVAæxK ¦ÖÏ¢ ÐßAÞÏçÄÞæ¿ ÕßÈáÕßæÈÏᢠآ¸æJÏᢠçÄ¿ß ÈßçfɵøáæÎJß. èÙÆøÞÌÞÆßÜáU ¯FW æÈxíÕVAÞÃí Ø¢ø¢ÍJßÈí ÈßçfÉÕáÎÞÏß ÎáçKÞæGJßÏÄí. ØìÙãÆAâGßW µâ¿áÄW µâGáµÞV çºçAùáKçÄÞæ¿ ÕßØßWç¿ÞAí ÈÞGßæÜBᢠç¿ÞAÞµáæÎK dÉÄàfÏßÜÞÃí ÕßÈáÕᢠآ¸Õá¢.
"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത