"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 04, 2012

വീട്ടിലിരുന്നു പഠിക്കാം,


ÕàGßÜßøáKá ÉÀßAÞ¢, ÈßKá ÉÀßAÞ¢ çÕÃæÎCßW µß¿KᢠÉÀßAÞ¢. ³YèÜX ¿câ×X ØVÕàØáµ{áæ¿ ¯xÕᢠÕÜßÏ ÕÞ·íÆÈÎÞÃßÄí. ÕßÆcÞVÅßµZAí ØíçÉÞAY §¢±ß×í ÎáÄW Ø¢·àÄÕᢠÈãJÕᢠÕæø §JøJßW ÉÀßAÞ¢. ¥ÇcÞɵVAí ÈßÖíºßÄ çÏÞ·cÄÏáæICßW ÉÞV¿í è¿ÎÞÏᢠ¥ˆÞæÄÏᢠ³YèÜX ¿câGùÞÏß ç¼ÞÜß çÈÞAÞ¢.

ÎáKßW dÉÕÞØßµZ
çµø{JßæÜÞæA ®Lí ³YèÜX ¿câ×æÈKá ºßÜæøCßÜᢠ¦çÜÞºßAáKáIÞµá¢. çµø{JßW Ø¢·Äß É‚Éß¿ß‚á Äá¿Bß ÏßçGÏáUâ. Éçf ³YèÜX ¿câ×æa dÉÇÞÈ ©ÉçÏÞµíÄÞA{ßæÜÞKí dÉÕÞØß ÎÜÏÞ{ßµ{ÞÃí. ³YèÜX ¿câ×X ÕcÞÉ µÎÞÏÞW ¿câ×X ¿à‚VÎÞøáæ¿ ÉÃßçÉÞµáçÎÞæÏK çÉ¿ßÏᢠØbÞÍÞÕßµÎÞÏᢠ©IÞµÞ¢. Éçf ³YèÜX ¿câGVÎÞøÞÏß §çMÞZJæK ¥çȵ¢ ÎÜÏÞ{ßµZ ç¼ÞÜß æº‡áKáIí. ÕßÆcÞVÅßµæ{ ØbL¢ ÕàGßÜßøáJßÏᢠ¥Õøáæ¿ ÕàGßWçMÞÏᢠ¿câ ×æÈ¿áAáK ¥ÇcÞɵøßW ÉÜøᢠ²ÝßÕá ØÎÏ¢ ³YèÜX ¿câ GùÞÏᢠç¼ÞÜß æº‡áKá.  §æĈޢ ØÞfcæM¿áJáKÄᢠ²øá ÎÜÏÞ{ßÏÞÃí_
www.2tion.com ®K ³YèÜX ¿câ×X çØÕÈJßÈᢠøâÉ¢ ÈWµßÏ æµÞˆÞ¢ æµÞGÞøAø ÕßÜBù ØbçÆÖß Øá¼Ïí ¼ß.ÉßU. ÈßÜÕßW ·â·ßZ çØV‚ßW Õæø §LcX ³YèÜX ¿câ×X ØVÕàØí ®Ká ÈWµßÏÞW ¦Æc¢ Õøßµ æºææKÏßæÜ ®ÁíæØVÕí (EdServ) ®K µOÈßÏáæ¿ µàÝßÜáU www.2tion.com ¦Ãí.  2006W ¦ø¢Íß‚ 2tion.com æa Üfc¢  çØÞ×cW æÈxí ÕVAß¹í ÎÞÄãµÏßæÜÞøá ÕßÆcÞVÅß µâGÞÏíÎ ¦ÏßøáKá. 2008W §LcÏßæÜ Îßµ‚ ÌßØßÈØáµZ µæIJÞX È¿K ÜßÌêè¿ ÌßØßÈØí çµÞ¢Éxà×ÈßW ¦Æc 10 ØíÅÞÈB{ßW 2tion.com ©¢ ¼Ïß‚á µÏùßÏçÄÞæ¿ÏÞÃí ÖádµÆÖ æÄ{ßÏáKÄí.  ÕßÆcÞÍcÞØÞÇß×íÀßÄ çØÕÈBZ È¿JáK ®Áí æØVÕí ®K ØíÅÞÉÈ¢ 2009W 2tion.comæÈ ¯æx¿áJá. ³YèÜX ¿câ×Èí ¦ÕÖcAÞçøùßJá¿BßÏ ØÎÏÕáÎÞÏßøáKá ¥Äí. ÈßÜÕßW ÎáMÄßÈÞÏßøJßçÜæù ¿câGVÎÞøᢠÜfAÃAßÈá ÕßÆcÞVÅßµ{áÎÞÏß ÉÀßM߂ᢠÉÀ߂ᢠÎáçKùáK µâGÞÏíÎÏÞÏßøßAáµÏÞÃí www.2tion.com.

ÕßÆcÞVÅßµZAí
www.2tion.com ®K æÕÌíèØxßW ÕßÆcÞVÅßµZAí Øì¼ÈcÎÞÏß ø¼ßØíxV 溇ޢ. ²çGæù ¿câGVÎÞøáæ¿ çÏÞ·cĵ{áZæMæ¿ÏáU ædÉÞèËÜáµZ æÕÌíèØxßW ÜÍcÎÞÃí. §ÕøßW ÈßKí ÈÎáAí ¯Äí Õß×ÏJßÈÞçÃÞ ¿câGæù ¦ÕÖcÎÞ ÏáUÄí ¥Õæø µæIJÞ¢. ÄßøæE¿áAáK ³çøÞ ¿câGùáæ¿Ïᢠ10ê15 ÎßÈßxí èÆV¸cÎáU æÁçÎÞ ÐÞØí ÕßÆcÞVÅßAí ÜÍßAá¢. §Äá µIí ÕßÜÏßøáJß Îßµ‚ ¿câGæù ÄßøæE¿áAÞ¢. ÉßKà¿í ÕßÆcÞVÅßÏᢠ¿câGùᢠÄNßW ºV‚ æºÏíÄá ËàØí ÈßÖíºÏßAáµ.  ·ZËí øÞ¼cB{ßÜᢠÎxáÎáUÕV ²øá Õß×ÏJßÈí ²øá ÕV×çJ AáU ËàØí ²øáÎß‚á ÈWµÞùáæIKᢠØá¼Ïí ÉùÏáKá. ÎÃßAâV ¥¿ßØíÅÞÈJßÜᢠËàØí ÈßÖíºÏßAÞ¢. ¦Æc ¥Fí ÐÞØáµZAáU ËàØí Äá¿AJßW ÈWµÃ¢. ¯æÄCßÜᢠµÞøÃÕÖÞW ¿câGùßÈí ÐÞØí ®¿áAÞÈÞÏßæˆCßW 2tion.com ¦ ËàØí Äßøßæµ ÈWµá¢. ÕßÆcÞVÅßµ{áæ¿ çÙÞ¢ÕVAáZæMæ¿ ¿câ ×X ¿à‚æùæAÞIá 溇ßAÞæÄ ØbÏ¢ 溇ÞÈáU ØÙÞÏÎÞÃí ÐìÁí ®Ká çÉøßG(Class Lessons On UrDemand)çØÕÈJßÜâæ¿ 2tion.com ÜÍcÎÞAáKÄí.

¥ÇcÞɵVAí
³YèÜX ¿câGùÞÕÞX  ¥ÇcÞɵV ¦Æc¢
2tion.com æÕÌíèØxßW ø¼ßØíxV æºÏíÄí ÕßÆcÞÍcÞØ çÏÞ·cĵ{áZæMæ¿ÏáU ÕßÕø¢ ÈWµÃ¢. §Õæψޢ ÕßÖÆÎÞÏß ÉøßçÖÞÇß‚í ¥ÇßµãÄV ¥çÉfµæÈ ØÎàÉßAá¢. ¥çÉfµÈí çÕI çÏÞ·c ĵ{áçIÞ, µ¢ÉcâGV Éøß¼í¾ÞÈÎáçIÞ, ¥çÉfµæa ÕàGßçÜÞ ³ËßØßçÜÞ ³YèÜX ¿câ×Èá çÕI ØìµøcB{áçIÞ (§aVæÈçxÞ¿á µâ¿ßÏ µ¢ÉcâGV, æÕÌí µcÞ¢, æÙÁíæØxí ©ZæMæ¿ÏáU ¥ÈáÌt ØìµøcBZ) Äá¿BßÏÕÏÞÃí ÉøßçÖÞÇßAáµ. ¿câ×X ƒØßæa dÉàÎßÏ¢ ¿câGùÞÕÞX  ËàØáIí. ®KÞW ÕßÆcÞVÅßµZ ÈWµáK ËàØßW ÈßKí ²øá ÄáµÏᢠ2tion.com ¨¿ÞAáµÏßÜï.

³YèÜX ¿câ×Èá çÕI ®ˆÞ ØÞçCÄßµ ÉøßÖàÜÈÕᢠ³YææÜÈÞÏßJæK ÈWµá¢. ÐÞØí ÎáùßÏßæÜ †ÞAí çÌÞÁí çÉÞæÜ
2tion.comW ²øá èÕxí çÌÞÁáIí. ¿câGV §ÄßæÜÝá ÄáKÄí ÕßÆcÞVÅßAí ¥çMÞZJæK ØbL¢ µ¢ÉcâGùßW µÞÃÞ¢. ¨ èÕxíçÌÞÁí §XÕßçx×ÈÞÃí ¿câGV ÕßÆcÞVÅßAí æÎÏßW 溇áµ. ®çMÞÝÞÃí ÐÞæØK ØÎÏÕᢠ¥ÄßÜáIÞµá¢. ÕßÆcÞV ÅßAᢠØbL¢ ÐÞØí ØÎÏ¢ ÈßÖíºÏßAÞÈᢠÎÞxß ÕÏíAÞÈáÎÞµá¢. ³YèÜX ¿câ×ÈßæÜ çÜÞçµÞJø Ø¢ÕßÇÞÈB{áÉçÏÞ·ß ‚ÞÃí ¿câ×X ƒØßæa dÉÕVJÈ¢.

ÕßÆcÞVÅßµ{áæ¿Ïᢠ¥ÇcÞɵøáæ¿Ïᢠ®ˆÞ ØÞçCÄßµ Ø¢ÖÏBZAá¢
2tion.comW ©Jø¢ ćÞùÞAßÏßGáIí.

"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത