"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 05, 2012

"സിം" പിള് തട്ടിപ്പ് !!

®ˆÞ ÎßØíÁí çµÞ{áµ{ᢠÉøßçÖÞÇß‚í Äßøß‚á Õß{ßAáK ØbÍÞÕÎáçIÞ ÈßBZAí? ©æICßW ÄWAÞÜçJæACßÜᢠ¦ ÖàÜ¢ ÎÞxßÕÏíAáµ. øÞ¼cæJ ²øá ÜfJßçÜæù æÎÞææÌW çËÞY ©ÉçÏÞµíÄÞAæ{ ÄGßMßÈßøÏÞAßÏ Øߢ µÞVÁí çµðÞÃß¹í ÄGßMáØ¢¸¢ ÎáÄæÜ¿áAáKÄí ÈßB{áæ¿ ¦ ÖàÜæJÏÞÃí. +92, #90, #09 ®Ká Äá¿BáK ÈOøáµ{ßW ÈßKáU ÎßØíÁí çµÞ{ÞÏÞÃí Äá¿A¢. §ì ÈOøßçÜAí Äßøß‚áÕß{ßAáK ÈßÎß×¢ ÈßB{áæ¿ ØߢµÞVÁí ²ÞçGÞÎÞxßµí ¦Ïß çµðÞY 溇æM¿áKá.
¥ÄÞÏÄí ÈßB{áæ¿ ØߢµÞVÁí ÎùáÕÖJí ÉáÈV¼ÈßAáKá, ¥ÄßæÜ ®ˆÞ ÕßÕøB{áοA¢. ÈßBZ çØÕí æºÏíÄ ÈOøáµ{ᢠ®Øí®¢®Øáµ{ᢠçËÞY æÎNùßÏßæÜ ÕßÕøB{ᢠÕæø ÄGßMáµÞVAí ÜÍßAáKá. ÈßB{áæ¿ ÈOV ©ÉçÏÞ·ß‚í çµÞ{áµZ 溇ޢ ®KÄßÈá ÉáùçÎ çËÞY æÎNùßÏßW ÈßBZ çØÕí æºÏíÄßøßAáK ÌÞCí ¥AìIí ÕßÕøB{ᢠ®¿ß®¢ ÉÞØíçÕVÁáµ{áæΈޢ ÈßÎß×BZæµÞIí ÎùáÕÖJáU ÄGßMáØ¢¸¢ ØbLÎÞAáKá.çµÞZ ÎßØí ¦ÕáKÄßÈá ÎáXÉí ®¿áJÞÜᢠÄGßMí È¿Aá¢. çµÞZ ®¿áAáçOÞZ ØVÕàØí ædÉÞææÕÁùßæa µØíxÎV ØVÕàØí

®µíØßµcáGàÕí ®K ÎGßW Ø¢ØÞøßAáK ¦Z ÈOV æÕøßææË æº‡áKÄßÈá Õß{ß‚ÄÞæÃKᢠ¥ÄßÈÞÏß #90 ¥æˆCßW #09 ÁÏW 溇ÞÈÞÕÞÖcæM¿áµÏáÎÞÃí 溇áKÄí. §JøJßW çµÞ{ßW ÈßKáæµÞIá ÄæK §ì ÈOøáµZ ÁÏW 溇áçOÞÝᢠØߢ µÞVÁí çµðÞÃß¹í È¿Aá¢. çÐÞY æºÏíÄ ÈOV ÎæxÞøß¿Jí ¥Äßæa ÏÅÞVÅ ©¿ÎÏáæ¿ çÉøßW ©ÉçÏÞ·ßAæM¿áKá ®KÄá ÄæKÏÞÃí ¯xÕᢠÕÜßÏ ¥Éµ¿¢. çµðÞY æºÏíÄ ÈOøßW ÈßKᢠùàºÞV¼í 溇áK ÎáùÏíAí ÌÞÜXØí Äáµ ¥dÉÄcfÎÞµáKÄᢠæÎÞææÌW ÌÞCß¹í ÕÝß ¥AìIí ÌÞÜXØí µáùÏáKÄᢠÎxá dÉÄßÍÞØBZ. ÈßÜÕßW ©JVdÉçÆÖí, ÉFÞÌí Äá¿BßÏ Ø¢ØíÅÞÈB{ßæÜ ©ÉçÏÞµíÄÞAæ{ ÕcÞɵÎÞÏß µá¿áAßÏ ÄGßMí ¥ÄßçÕ·¢ Îxá ØíÅÜB{ßçÜAᢠÕcÞÉßAáK ØÞÙºøcJßÜÞÃí §aÜß¼XØí ÕßÍÞ·B{ᢠÕßÕßÇ æÎÞææÌW ØVÕàØí ædÉÞææÕÁVÎÞøᢠֵíÄÎÞÏ ÎáKùßÏßMí ÈWµßÏßøßAáKÄí. §JøJßW çµðÞY 溇áK ÈOøáµZ ¥dµÎB{áæ¿ Ø¢¸Þ¿ÈJßÈᢠÍàµødÉÕVJÈJßÈáæÎÞæA ©ÉçÏÞ·ßAÞÈáU ØÞÇcÄ æÕùáæÎÞøá ÄGßMí ®KÄßÈMáùçJAí ØbµÞøcÄÞçºÞøÃÕᢠ¦ZÎÞùÞGÕᢠØáøfÞÍà×ÃßÏᢠ¥¿BáK ·áøáÄøÎÞÏ µáxµãÄcB{ßçÜAá ÕßøWºâIáKá.
Öã¢¶Ü ÖµíÄÕᢠÕßÉáÜÕáÎÞæÃKÄßÈÞW §Õßæ¿ ØâºßMß‚ßGáU ÈOøáµ{ßW ÈßKˆÞæÄÏᢠçµÞ{áµZ ÕøÞ¢ ®Ká ÕßÆ·íÇV ºâIßAÞÃßAáKá.

ÎáXµøáÄÜáµZ  
1. ÄàVJᢠ¥ÉøߺßÄÎÞÏ ÈOøáµ{ßW ÈßKáU ÎßØíÁí çµÞ{áµ{ßçÜAá Äßøßæµ Õß{ßAÞÄßøßAáµ.
2.
+92,  #90, #09 ®KßBæÈ Äá¿BáK ÈOøáµ{ßW ÈßKáU çµÞ{áµZ ®¿áAÞÄßøßAáµ.
3. ÌÞCí ¥AìIí, ®¿ß®¢ ÕßÕøB{ᢠdÉÇÞÈæMG çÜÞ·ßX ÕßÕøB{ᢠæÎÞææÌW çËÞÃßW ØâfßAÞÄßøßAáµ.
4. §JøJßÜáU Ø¢ÖÏÞØíÉÆÎÞÏ çµÞ{áµZ ©IÞÏÞW ©¿X ÄæK ØVÕàØí ædÉÞææÕÁæù ÕßÕøÎùßÏßAáµ.


Courtesy: (manoramaonline.com)


 "Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത