"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 16, 2012

റിസേര്‍വ് കണ്ടകടോര്‍ : സാധ്യതപട്ടികയില്‍ ഒരു ലക്ഷം പേര്‍ !!


ÄßøáÕÈLÉáø¢: ²øá ÜfçJÞ{¢ çÉæø ©ZæM¿áJß æµ®Øí¦V¿ßØß ùßØVÕí µIµí¿V ÄØíÄßµÏßçÜAáU ØÞÇcÄÞ ÉGßµ dÉØßiàµøßAÞX Éß®ØíØß çÏÞ·¢ ÄàøáÎÞÈß‚á. Îá~cÉGßµÏßW ¥XÉÄßÈÞÏßøçJÞ{¢ çÉøᢠآÕøà ÈßÏÎÈJßÈáU ØÉí{ßæÎaùß ÉGßµÏßW ¥XÉÄßÈÞÏßøçJÞ{¢ çÉøáÎÞÃí ©IÞÕáµ. §ÕVAí ¦ØíÅÞÈ, çÎ~ÜÞ, ¼ßˆÞ ³ËßØáµ{ßW ÖÞøàøßµ ¥{æÕ¿áMá È¿JßÏ çÖ×¢ ¥LßÎ ùÞCíÉGßµ dÉØßiàµøßAá¢. µIµí¿VÎÞøáæ¿ 9071 ²ÝßÕáµ{ÞÃí §ÄßçÈÞ¿µ¢ ùßçMÞVGí æºÏíÄßøßAáKÄí.æÉÞÜàØí ÕµáMßW ®Øí° ÈßÏÎÈJßÈá ÎßÈßØíxàøßÏW ¼àÕÈAÞøᢠçµÞYØíxÌßZÎÞøᢠ¥çÉfßAáçOÞZ ædÉÞçÌ×X ÁßÐÏV æºÏíÄßøßAÃçÎÞæÏK dÉÖíÈ¢ ÉÀß‚á ùßçMÞVGí ØÎVMßAÞX Éß®ØíØßÏáæ¿ ºGBZ Ø¢Ìtß‚ ©ÉØÎßÄßæÏ ºáÎÄÜæM¿áJß. ÎáÈßØßMW æØdµGùß çd·Áí ÎâKí ÄØíÄßµÏßçÜAá çÈøßGᢠÁßMÞVGíæÎaí çµbÞG ÕßÍÞ·JßÜáÎáU ùÞCí ÉGßµµ{ßWÈßKí ¦ùí ²ÝßÕáµZ ÕàÄ¢ ÈßµJá¢. çÖ×ßAáK 11 ²ÝßÕßçÜAá ÉáÄßÏÄÞÏß ¥çÉf fÃßAá¢. ¨ ÄØíÄßµÏíAáU çÏÞ·cÄÏßWÈßKá ÈßÏÎÌßøáÆ¢ ²ÝßÕÞAß ØíæÉ×W ùâ{ßW çÍÆ·Äß ÕøáJßÏçÖ×¢ ùßçMÞVGí æºÏíÄ 11 ²ÝßÕßçÜAÞÃá ÉáÄßÏÄÞÏß ¥çÉf fÃßAáµ. ÕßÕßÇ ÕµáMáµ{ßæÜ ÄØíÄßµµ{ßçÜAá ÄÞÝíK ¼àÕÈAÞøßWÈßKí ®ˆÞ ÕV×ÕᢠçÏÞ·cÄÞ Éøàf È¿Jß ÈßÏÎÈ¢ È¿JÞÈᢠÄàøáÎÞÈß‚ßGáIí. ÕµáMáÄÜ Éøàf È¿JáK ÕßÍÞ·JßÈÞÏßøßAᢠçÎWçÈÞG¢. §çMÞZ ÈÞÜᢠ¥FᢠÕV×¢ µâ¿áçOÞÝÞÃá çÏÞ·cÄÞ Éøàf È¿JáKÄí. æØdµçGùßÏxí ¥ØßØíxaí ÄØíÄßµÏßçÜAá ÄÞÝíK ¼àÕÈAÞVAá 4% Ø¢Õøâ ÈWµáµ, ØÞÎâÙßµçfÎ ÕµáMßW µøÞV ¥¿ßØíÅÞÈJßW ç¼ÞÜß æº‡áK 11 çÉæø ØíÅßøæM¿áJáµ ®Kà ØVAÞV ÖáÉÞVÖµZ Éß®ØíØß ÄUß. 

®KÞW ÕßÕßÇ ÕµáMáµ{áæ¿ ¦ØíÅÞÈ ³ËßØáµ{ßæÜ ²ÝßÕßW Îxá ¼ßˆµ{ßWÈßKá ÈßÏÎÈ¢ ÜÍßAæM¿áKÕV ØbL¢ ¼ßˆÏßæÜ Îxá ÕµáMáµ{ßçÜAá ØíÅÜ¢ÎÞx¢ ÕÞBß çÉÞÏÞW ¦Æc ÈßÏÎÈ¢ ÎáÄW ØàÈßçÏÞùßxß ÈWµÃæÎK ØVAÞV ÖáÉÞVÖ ÖøßÕ‚á. ÙìØß¹í çÌÞVÁßW ¥ØßØíxaí, è¿MßØíxí ÄØíÄßµµ{ßçÜAá ÄÞÝíK ¼àÕÈAÞøßWÈßKá ÄØíÄßµÎÞx ÈßÏÎÈJßÈí ©¿X ¥çÉf fÃß‚á Éøàf È¿Já¢. æØdµçGùßÏxí ¥ØßØíxaí ÄØíÄßµÏíAá ÄÞÝíK ÕßÍÞ·AÞøßWÈßKí ¥çÉfß‚ÕV ¨ ÎÞØ¢ 20ȵ¢ ØVÕàØí ØVGßËßAxßæa ɵVMí Éß®ØíØß ¦ØíÅÞÈ ³ËßØßW ÙÞ¼øÞAâ.


(courtesy:manorama)
"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

1 അഭിപ്രായം:

 1. Hello from France
  I am very happy to welcome you!
  Your blog has been accepted in ASIA INDIA a minute!
  We ask you to follow the blog "Directory"
  Following our blog will gives you twice as many possibilities of visits to your blog!
  Thank you for your understanding.
  On the right side, in the "green list", you will find all the countries and if you click them, you will find the names of blogs from that Country.
  Invite your friends to join us in the "directory"!
  The creation of this new blog "directory" allows a rapprochement between different countries, a knowledge of different cultures and a sharing of different traditions, passions, fashion, paintings, crafts, cooking,
  photography and poetry. So you will be able to find in different countries other people with passions similar to your ones.
  We are fortunate to be on the Blogspot platform that offers the opportunity to speak to the world.
  The more people will join, the more opportunities everyone will have. And yes, I confess, I need people to know this blog!
  You are in some way the Ambassador of this blog in your Country.
  This is not a personal blog, I created it for all to enjoy.
  SO, you also have to make it known to your contacts and friends in your blog domain: the success of this blog depends on all Participants.
  So, during your next comments with your friends, ask them to come in the 'Directory' by writing in your comments:
  *** I am in the directory come join me! ***
  You want this directory to become more important? Help me to make it grow up!
  Your blog is in the list MALAYSIA and I hope this list will grow very quickly
  Regards
  Chris
  We ask that you follow our blog and place a badge of your choice on your blog, in order to introduce the "directory" to your friends.
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/07/12/12071211040212502810092867.gif
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/19/120319072128505749603643.gif
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/24/1203240217091250289621842.png
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/28/120328020518505749640557.gif
  http://nsm05.casimages.com/img/2012/03/26/1203260602581250289633006.gif

  If you want me to know the blog of your friends, send me their urls which allows a special badge in the list of your country
  I see that you know many people in your country, you can try to get them in the directory?
  WE ASK YOU TO FOLLOW OUR BLOG "DIRECTORY"
  it would be nice to put our badge on all your websites, thanks

  മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത