"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 16, 2012

ഫേസ് ബുക്ക്‌ നിരോധനം പട്ടാളത്തിലും !!

 ØáøfÞ µÞøÃBZ ÎáXÈßVJß çËØíÌáAí, ¿bßxV, ³VAáGí, ·â·ßZ ƒØí Äá¿BßÏ çØÞ×cW æÈxíÕVAß¹í èØxáµ{ßW ¥AìIáµZ dµàçÏxí 溇øáæÄKᢠÈßÜÕßW ¥AìIáUÕV ¥ÄßW ÈßKá ÉßzÞùÃæÎKᢠ§LcÏßæÜ ÉGÞ{AÞVAí µVÖÈ ÈßVçÆÖ¢ ÈWµßÏÄÞÏß ùßçMÞVGáµZ. ´çÆcÞ·ßµÎÞÏß ÕßÕøBZ ÉáùJá ÕKßGßæÜïCßÜᢠÈßVçÆÖ¢ ©¿X ÄæK dÉÞÌÜcJßW ÕøáJÞÈÞÃí èØÈcJßæa ÈàA¢. µáù‚á ÈÞ{áµ{ÞÏß çØÞ×cW ÎàÁßÏÏßÜáU ÉGÞ{AÞøáæ¿ ædÉÞèËÜáµZ èØÈcJßæa ØâfíÎ ÈßøàfÃJßÜÞÏßøáKá. ÏâÃßçËÞ¢ Çøß‚á ÈßWAáK çËÞçGÞµZ, ¦ÏáÇ¢ èµÕÖ¢ Õ‚ßøßAáK çËÞçGÞµZ Äá¿Bß ÄdLdÉÇÞÈÎÞÏ ÕßÕøBZ ædÉÞèËW ÕÝß æ×ÏV 溇æM¿áKáçIÞ ®KÄí µVÖÈÎÞÏß ÈßøàfßAáKáIÞÏßøáKá. ¥Äßæa ËÜÎÞÏß ÕÜáMæ‚ùáMÎßÜïÞæÄ ®ÜïÞ ©çÆcÞ·ØíÅVAᢠçØÞ×cW æÈxíÕVAß¹í èØxáµZ ÈßçøÞÇß‚á æµÞIí èØÈc¢ ©JøÕßùAß. ®KÞW ÉGÞ{AÞV ØbÏ¢ æØXØV×ßMí È¿JÞÈÞçÃÞ ¥çÄÞ ÉGÞ{JßÈá çØÞ×cW ÎàÁßÏ æÎÞJÎÞÏß ÈßçøÞÇßAÞÈÞçÃÞ èØÈcJßæa ÉiÄßæÏKá ÕcµíÄÎÞÏßGßÜï. µáù‚á ÆßÕØBZAá ÎáXÉí ¥çÎøßAÏßÜᢠÉGÞ{AÞV çØÞ×cW ÎßÁßÏÏßW ÕßÕøBZ æÕ{ßæM¿áJáKÄßÈí ÈßÏdLÃBZ ¯VæM¿áJßÏßøáKá. ¥W ~ÞÏßÆ ©ZæMæ¿ÏáU ÄàdÕÕÞÆ Ø¢¸¿ÈµZ ¨ ÕßÕøBZ ©ÉçÏÞ·æM¿áJßçÏAÞ¢ ®K ¦ÖC ÎâÜÎÞÃí ÈßÏdLÃBZ æµÞIáÕKÄí. ØbµÞøc ÕßÕøBZ ÄÈßAᢠ¥¿áJ µâGáµÞVAᢠÎÞdÄçÎ æ×ÏV 溇ÞX ÉÞ¿áUâ. ÄÞçÈÞ µá¿á¢ÌçÎÞ Äßøß‚ùßÏæM¿ÞX ÉÞµJßÈáU ÕßÕøBZ èØxáµ{ßW ÈßKá ÈàA¢ 溇áµ. ¦ÏáÇÇÞøßÏÞçÏÞ ÉGÞ{µcÞ¢ÉßæÜçÏÞ ÉGÞ{ ÕÞÙÈB{áæ¿çÏÞ ºßdÄBZ æ×ÏV 溇øáÄí, ¿ÞPß¹í ÉÞ¿ßÜï, æÎÞèÌÜßæÜ ¼ßÉß®Øí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ©ÉçÏÞ·ßAøáÄí Äá¿BßÏ ÈßÌtȵ{ÞÃí ¦ÆcÉ¿ßÏÞÏß ¥çÎøßAX ÉGÞ{AÞVAí ÈWµßÏÄí. ¥çÎøßAX ÉGÞ{AÞVAß¿ÏßW èØxí ÈßçøÞÇßAÞX ØÞÇcÄ µáùÕÞæÃKÞÃí ÕßÆ·íÇøáæ¿ ¥ÍßdÉÞÏ¢. ¥Õßæ¿ ÉGÞ{JßÈá ØbLÎÞÏß çËØíÌáAí çÉ¼í ©Ií. ®KÞW §LcX ÉGÞ{¢ çËØíÌáAßÜßÜï. ædÉÞèËÜßW çø~æM¿áJßÏßøßAáK ÕßÕøBZ øÞ¼cæJ ÎÞdÄÎÜï, ÕcµíÄßµæ{ÏᢠçÈÞGÎß¿ÞX ÄàdÕÕÞÆßµæ{ ØÙÞÏßAá¢. ÌßØßÈØí ø¢·Jí §Jø¢ ÄdLBZ ØíÅøÎÞÏß dÉÞÕVJßµÎÞµÞùáIí. ÈßÏdLÃBZ æÄxß‚ÞW µÀßÈÎÞÏ ÖßfÏÞÃí èØÈßµVAí ¯VæM¿áJáµ. ®KÞW ÕßÕø¢ ´çÆcÞ·ßµÎÞÏß ÉáùJáÕøÞJÄßÈÞW ÖßfæÏAáù߂ᢠÕcµíÄÄÏßÜï. çØÞ×cW æÈxíÕVAß¹í èØxáµ{áæ¿ ©ÉçÏÞ·JßÈá ÈßÏdLâ ¯VæM¿áJÃæÎKí ¦ÕÖcæMGí 2009W èØÈc¢ ØVAáÜV §ùAßÏßøáKá. ÈßÏdLÃBZ æÄxßAáKÕVAí ¯Ýá ÕV×æJ ÖßfÏÞÃí ¥Kí ÉùEßøáKÄí.  çÈøçJ, Øߢ·MâøßæÜ ÉGÞ{AÞVAí µcÞÎùÏáU ØíÎÞVGíçËÞÃáµZ èµÕÖ¢ ÕÏíAÞÈÞÕßÜïÞÏßøáKá. µcÞÎù ÎÞxß ¦Mß{ßæa °çËÞY Øߢ·MâøßW §ùAßÏßøáKá.

"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത