"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 16, 2012

ഇനി കുരുമുളക് സ്പ്രേയും നഗരത്തില്‍ കിട്ടും !!

ÕX È·øB{ßæÜ ØídÄàµZ ØbÏøfÏíAÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAáK µáøáÎá{µí ØíçdÉ çµÞÝßçAÞGáæÎJß. çÎÞ×í¿ÞA{ßW ÈßKᢠÉâÕÞÜXÎÞøßW ÈßKᢠæ¾Þ¿ßÏß¿ÏßW øf çÈ¿ÞÈÞµáK µáøáÎá{µí ØíçdÉ ÌÞ¢±âV, ÈcâÁWÙß, Îá¢èÌ ®Kà ÕXÈ·øB{ßæ܈ޢ ØídÄàµZ ËÜdÉÆÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ß‚í Éøàfß‚ÄÞÃí. ØídÄàµZ §ÈßÎáÄW ÄÈß‚í ÏÞdÄ æº‡áKÄßÈí ¦æøÏᢠÍÏæMç¿IÄßæˆKÞÃí ¦VÎV æØWËí ÁßËXØí æÉMV ØíçdÉÏáæ¿ çµø{JßæÜ ÕßÄøÃAÞøÞÏ çµÞÝßçAÞæG µÞXØí ÎÞVAxß¹í µOÈß ÈWµáK ÉøØcJßW ©ùMáÈWµáKÄí. ØídÄàµ{áæ¿ ÕÞÈßxß ÌÞ·ßW æµÞIá È¿AÞÕáK 25 Î߈ßÏáæ¿ µáøáÎá{µí ØíçdÉÏÞÃí §çMÞZ ÕßÉÃßÏßÜáUÄí. ØáøfÞ ©çÆcÞ·ØíÅVAí ¦ÕÖcæÎCßW 100 Î߈ßÏáæ¿ µáøáÎá{µí ØíçdÉÏᢠ§ÕV ÄÏÞùÞAß ÈWµá¢. ÌÞ¢±âøßæÜ ¦V®¢ ÁßËXØí ®aVèdÉØØÞÃí §Äßæa ÈßVÎÞÄÞAZ ¥dµÎßÏáæ¿ µHáµ{ßçÜAí ØíçdÉ æºÏíÄÞW µHí ÄáùAÞÈÞµÞJ ÕßÇ¢ ÈàxÜáIÞµáµÏᢠÄá¿V‚ÏÞÏ ºáÎÏáIÞµáµÏᢠ溇á¢. ÕàGNÎÞVAᢠçµÞ{¼í ÕßÆcÞVÅßÈßµZAᢠç¼ÞÜß æº‡áK ØídÄàµZAáæΈޢ ØbÏøfÏíAÞÏß µøáÄß ÕÏíAÞÕáKÄÞÃí ¨ µáøáÎá{µí ØíçdÉ.

§Äßæa ÆáøáÉçÏÞ·¢ Ä¿ÏáKÄßæa ÍÞ·ÎÞÏß µÞXØí ÎÞVAxß¹í µOÈß §çMÞÝßÄí µ¿µ{ßW ÜÍcÎÞAáK߈. ¨Øíxí È¿AÞÕí Éß.®¢. µáGß çùÞÁßÜáU §Õøáæ¿ ²ÞËßØí ÕÝß Äßøß‚ùßÏW µÞVÁßæa ɵVMí ÕÞBßÕ‚ çÖ×¢ ÎÞdÄçÎ ÈWµáKáUâ. §Äí ØídÄàµ{áæ¿ ØbÏøfÏíAí ÎÞdÄæÎ ©ÉçÏÞ·ßAáKáUâæÕKí ©ùMí ÕøáJÞÈÞÏß Ø¢ØíÅÞÈ ÕÈßÄÞ ÕßµØÈ çµÞVÉçù×X, ØÞÎâÙßµ çfÎ ÕµáMí ®KßÕ Îáç~È ØídÄàµ{áæ¿ èµÕÖ¢ ®JßAÞÈÞµáçÎÞæÏK ¥çÈb×ÃJßÜÞÃí µÞXØí ÎÞVAxß¹í µOÈß.


"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

1 അഭിപ്രായം:

  1. ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുടെ പക്കൽനിന്നും അക്രമി ഇത് കൈക്കലാക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാക്രമണത്തിനായി കുരുമുളക് സ്പ്രേ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തട്ടിപ്പറിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അത് മുഖത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു.
    ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാലോ ? ഇതൊക്കെ നല്ല കണ്ടുപിടുത്തമാണോ ?

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത