"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 24, 2012

ജീവിതത്തില്‍ പകര്‍ത്താന്‍ ജീവിത വിജയ കഥകള്‍ !!

hm§pt¼msgt]mse sImSp¡pt¼mgpw
"sk³ ^vsfjv, sk³ t_m¬kv.'' {]kn²amb Ht«sd 
""sk³'' IYIfS§p Hcp hninjvS{KÙamWnXv. t]mÄ 
sd]vkv F Atacn¡¡mc\mWv C´ybnepw P¸m\nepsams¡ 
Npän\Sp IYIÄ kamlcn¨tijw 1957þÂ Cu {KÙw 
BZyambn {]kn²oIcn¨Xv.[ym\PohnX¯n\pw PohnX¯n ""t_mt[mZbw'' t\SpXn\psams¡ {]tXyI {]m[m\yw \ÂIp Hcp _p²aXhn`mKamWv sk³. sk³ IYIfmIs«, \½psS PohnX¯n Úm\{]ImiapWvSmIpXn\v Gsd klmbn¡phbpw. ""sk³ ^vsfjv, sk³ t_m¬kv'' F {KÙ¯nÂ\nv A¯csamcp IY \½psS Nn´bv¡mbn ChnsS ]IÀ¯s«:P¸m\nse Hcp sk³ amÌdmbncpp skbvtkävkp. At±l¯nsâ injyXzw t\Sm³ [mcmfwt]À ]eØe§fnÂ\npw hpsImWvSncpp. ]t£ AhÀs¡Ãmw Xmakn¡pXn\pÅ kuIcyw \ÂIpI skbvtkävkphn\p _p²nap«mbncpp. CXp a\knem¡nb [\nI\mb Hcp I¨hS¡mc³ ]pXnb Hcp kvIqÄ ]Wnbphm\mbn Adp\qdp kzÀW\mWbw skbvtkävkphn\p \ÂIm³ Xocpam\n¨p. Dtakp Fmbncpp B I¨hS¡mcsâ t]cv.
HcpZnhkw cmhnse Hcp k©n\ndsb kzÀW\mWbhpambn Dtakp 
skbvtkävkphns\ kao]n¨p. Dtakp sImWvSph ]Ws¯¡pdn¨p 
tI«t¸mÄ skbvtkävkp ]dªp: ""icn, Rm³ ]Ww kzoIcn¡mw.''
Dtakp skbvtkävkphn\v ]Wk©n ssIamdn. Fm ]Ww ssIbn 
In«nbt¸mgpw skbvtkävkphnsâ apJ¯v bmsXmcp `mhhyXymkhpapWvSmbnÃ.
 skbvtkävkp XtmSv Hcp \µnhm¡pt]mepw ]dbpnÃtÃm F Nn´tbmsS 
Dtakp ]dªp: ""B k©nbn Adp\qdp kzÀW\mWbapWvSv.''
At¸mÄ skbvtkävkp ]dªp: ""\n§Ä A¡mcyw t\ct¯ FtmSp 
]dªXmWtÃm,'' Dtakp Imcyw hniZam¡m³ thWvSn ]dªp: ""Rm³ henb 
]W¡mc\msW¦nÂt¸mepw Adp\qdp kzÀW\mWbw hensbmcp XpIbmWv.''
At¸mÄ skbvtkävkp tNmZn¨p: ""Rm³ \n§tfmSv CXn\p \µn ]dbWsamtWm 
\n§Ä B{Kln¡pXv?'' At¸mÄ Dtakphnsâ adp]Sn s]s«mbncpp. 
AbmÄ ]dªp: ""\n§Ä XoÀ¨bmbpw \µn ]dbWw.''
Hcp `mhhyXymkhpw IqSmsX skbvtkävkp ]dªp: ""Rm³ F´n\p \µn ]dbWw? sImSp¡ph\tà \µnbpWvSmbncnt¡WvSXv?skbvtkävkphnsâ Cu tNmZyt¯mSpIqSn IY Ahkm\n¡pIbmWv. C\n B tNmZy¯n\v D¯cw IsWvSt¯WvSXp \½fmWv.BÀ¡mWv \µnbpWvSmbncnt¡WvSXv? sImSp¡pht\m hm§pht\m?hm§ph\p \µnbpWvSmbncn¡Wsap XoÀ¨bmbpw \½Ä ]dbpw. hm§ph³ \µn ImWn¡pnsæn XoÀ¨bmbpw Ah³ Ipä¡mc³Xs.Fm sImSp¡ph³ shdpsX \µn {]Xo£n¨m aXntbm? Ah\pw \µn DWvSmbncnt¡tWvS? skbvtkävkp kqNn¸n¨Xpt]mse sImSp¡ph\pw \µnbpWvSmtb aXnbmIq. {]tXyIn¨pw ssZht¯mSv. ssZh¯nsâ A\p{KlwsImWvSpIqSnbtà sImSp¡ph\v sImSp¡m³ am{Xw DWvSmbXv? At¸mÄ XoÀ¨bmbpw sImSp¡ph³ Ft¸mgpw \µnbpÅh\mbncn¡Ww.AXpt]mse, sImSp¡ph³ hm§pht\mSpw Gsd \µnbpÅh\mbncn¡Ww. sImSp¡ph\nÂ\np hm§phm\pÅ Ffnabpw hn\bhpw hm§ph\pw DÅXpsImWvStà sImSp¡ph\v kt´mj]qÀhw AXp sN¿phm³ km[n¡pXv?\mw kt´mj]qÀhw BÀs¡¦nepw Fs´¦nepw sImSp¡phm³ XbmdmIppshp IcpXpI. Fm \mw BÀ¡p sImSp¡phm³ Xp\nbppthm B hyàn \mw sImSp¡pXp kzoIcn¡m³ hnk½Xn¨mtem?
sImSp¡pXn am{Xaà ta·. hm§pXnepw Gsd ta·bpWvSv. {]tXyIn¨pw 
aäpÅhcnÂ\np hm§pXn\v Gsd hn\bhpw Ffnabpw Bhiyambnhcp 
Ahkc§fnÂ. Hcp]t£ AXpsImWvSmbncn¡pIbntà skbvtkävkp ]dªXv 
sImSp¡ph\mbncn¡Ww \µnbpWvSmbncnt¡WvSsXv?
km[mcWcoXnbnÂ, sImSp¡ph\mbncn¡pw hm§phs\¡mÄ henbh³.
 Fm Nnet¸mÄ hm§ph\mWp sImSp¡phs\¡mÄ henbhs\Xpw 
\mw adt¡WvS. hm§ph³ hm§pXpsImWvStà sImSp¡ph\p 
sImSp¡phm³ km[n¡pI? AXpsImWvSv hm§ph³ am{Xw \µn]dªm 
t]mcm, sImSp¡ph\pw \µn]dbphm³ ]Tn¡Ww.sImSp¡ph³ X\n¡p 
sImSp¡phm³ am{Xw DWvSmbXn\v BZyw ssZht¯mSp \µn]dbWw. AXpt]mse 
sImSp¡phm\pÅ a\xØnXn X\n¡p XXn\pw AbmÄ ssZht¯mSp 
\µn]dbWw. AtXmsSm¸w sImSp¡ph³ hm§pht\mSpw \µn ]dbWwþ
X\n¡p sImSp¡phm³ Ahkcw \ÂInbXn\pw kt´mj]qÀhw Xsâ Zm\w 
kzoIcn¨Xn\pw.\mw Htckabw sImSp¡phcpw m§phcpamWv. hm§pt¼mÄ 
Hcp]t£ \mw \µn ]dsªncn¡pw. Fm sImSp¡pt¼mÄ 
\µnbpÅhcmbncn¡phm³ \mw HmÀan¡mdptWvSm?

"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത