"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 01, 2011

പാചക സിലിണ്ടര്‍ നല്‍കാന്‍ വ്യ്കിയാല്‍ കളി കാര്യമാകും !!!

µÞAÈÞ¿í: µøßFLÏᢠÎùß‚á ÕßWMÈÏᢠȿJß ÉÞºµÕÞĵ fÞ΢ Øã×í¿ß‚á ·ÞVÙßµ ©ÉçÏÞµíÄÞAæ{ ÕÜÏíAáK ·cÞØí ¯¼XØßµæ{ µáøáAÞX ºGÕGBZ µVÖÈÎÞAáKá.

ØíçxÞA߈, çÜÞÁí ÕK߈ Äá¿BßÏ ÉÄßÕá ÎùáÉ¿ßµ{áÎÞÏß ©ÉçÏÞµíÄÞAæ{ µÌ{ßMßAáK ¯¼XØßµZ Õ{E ÕÝß ©çÉfß‚ßæˆCßW µøßOGßµÏßW µÏùáæÎKá ÎÞdÄΈ ºßÜçMÞZ ¯¼XØß ÄæK ùgÞµáK ÉøßçÖÞÇÈ Ø¢ÕßÇÞÈBZAÞÃá ¼ßˆÞ Íøõ⿢ øâÉ¢ ÈWµáKÄí. ÉÞºµ ÕÞĵJßæa ÜÍcÄ ©ùMÞAÞX dÆáĵVÎ È¿É¿ßµ{áÎÞÏß ø¢·JßùBÞX ¼ßˆÞ µÜµí¿V Éß.æ®.æ×ÏíAí ÉøàÄßæa ¥ÇcfÄÏßW çºVK çÏÞ·¢ ÄàøáÎÞÈß‚á. ÉøßçÖÞÇȵZ º¿Báµ{ÞAß ÎÞxÞæÄ µ¿áJ È¿É¿ßµ{ÞæÃKá ÕßÄøÃAÞæøÏᢠ©ÉçÏÞµíÄÞAæ{ÏᢠçÌÞÇcæM¿áJÞÈÞÃá ÄàøáÎÞÈ¢.

·ÞVÙßµ ¦ÕÖcJßÈáU ÉÞºµÕÞĵ ØßÜßIV ÈßÖíºßÄ ØÎÏJá µãÄcÎÞÏß Õà¿áµ{ßæÜJáKáæIKí ©ùMÞAáµÏÞÃá ÉáÄßÏ È¿É¿ßµ{ßÜâæ¿ dÉÇÞÈÎÞÏᢠÜfcÎß¿áKÄí.  ¯Äá ³ÏßW µOÈßµ{áæ¿ ØßÜßIV ÌáAí æºÏíÄÞÜᢠÉøÎÞÕÇß 25 ÆßÕØJßȵ¢ ©ÉçÏÞµíÄÞÕßÈá ØßÜßIV ÜÍß‚ßøßAÃæÎKÞÃá ÈßÌtÈ. ÌáAí æºÏíÄá 25 ÆßÕØJßȵ¢ ØßÜßIV µßGáKßæˆCßW ¥ÄÄá µOÈßµ{áæ¿ ÉߦV²ÎÞæø ÕßÕø¢ ¥ùßÏßAâ. §ÄßÈáU ÈOùáµ{ᢠÕßÖÆÞ¢ÖB{ᢠÉøØcæM¿áJÞX ³ÏßW µOÈßµç{Þ¿á ÈßVçÆÖß‚ßGáIí 25 ÆßÕØJßȵ¢

ØßÜßIV µßGÞJÕV ³ÏßW µOÈß dÉÄßÈßÇßµæ{ ÕßÕø¢ ¥ùßÏß‚ÞW 10 ÆßÕØJßȵ¢ ØßÜßIV ÈWµÃæÎKá µVÖÈ ÕcÕØíÅ ¯VæM¿áJá¢. §ÄᢠÉÞÜßAæM¿áKßæˆCßW µOÈßµZæAÄßæø È¿É¿ß èµæAÞUÞÈÞÃá ÄàøáÎÞÈ¢. ØßÜßIV ÏÅÞØÎÏ¢ µßGÞJ ©ÉçÏÞµíÄÞAZAá ¼ßˆÞ µÜµí¿æù ÕßÕø¢ ¥ùßÏßAÞX µÜµí¿çùxßæÜ Øèƒ ³ËßØßW µØíxÎV ØVÕàØí æØaV Äá¿Bá¢. §Õß¿áæJ çËÞY ÈOùᢠÉøØcæM¿áJá¢.

ÉÞºµÕÞĵ ØßÜßIùáµ{áæ¿ ÕßÄøÃJßW ²øá ÕàÝí‚Ïᢠ¥ÈáÕÆßAøáæÄK ØVAÞøßæa µVÖÈ ÈßVçÆÖæJ Äá¿VKÞÃá ¼ßˆÞ µÜµí¿ùáæ¿ çÈÄãÄbJßW ÌÆW È¿É¿ßµZ èµæAÞUáKÄí. ÕßÄøÃAÞV ·ÞVÙßµ ØßÜßIùáµZ Îùß‚á ÕßWAáKÄᢠµøßFLÏßW ÈWµáKÄᢠĿÏÞX ÎÞV· ÈßVçÆÖBZ ÉáùæM¿áÕß‚ßGáIí. ·cÞØí ¯¼XØß ³ËßØáµ{ßW Äá¿V‚ÏÞÏß ÎßKW ÉøßçÖÞÇȵZ È¿Jß ù¼ßØíxùáµ{ᢠæÁÜßÕùß øØàÄáµ{ᢠÉøßçÖÞÇßAÞX Øèƒ ÕµáMßæÈ ºáÎÄÜæM¿áJß.  ©ÉçÏÞµíÄÞÕí ÌáAí æºÏíÄÞW ÉøÎÞÕÇß 25 ÆßÕØJßȵ¢ ØßÜßIV ÈWµÞÕáKdÄ ØíçxÞAí ÍâøßÍÞ·¢ ØÎÏJᢠ¯¼XØßµZAá ÈWµáKáIí. ØßÜßIV ÕßÄøâ 溇ÞX ÎÈMâVÕÎÞÏ µÞÜÄÎÞØ¢ ©IÞµáçOÞZ ØíçxÞAßæˆK ¯¼XØßµ{áæ¿ ÎùáÉ¿ß ÖøßÏÞçÃÞæÏKá ÉøßçÖÞÇßAÞÈÞÃí §¿ÏíAßæ¿ ÎßKW ÉøßçÖÞÇÈÏíAá ÈßVçÆÖ¢ ÈWµßÏßøßAáKÄí. ¯æÄCßÜᢠµÞøÃÕÖÞW ¦ÕÖcJßÈá ØíçxÞAí ÈWµÞÈÞµÞJ dÉÄßØtß µOÈßµZAáIÞÏÞW ¥AÞøc¢ ÎÞÇcÎB{ßÜâæ¿ ©ÉçÏÞµíÄÞAæ{ ¥ùßÏßAá¢. ·ÞVÙßµ ÉÞºµÕÞĵ ÆáøáÉçÏÞ·¢ Ä¿ÏÞX µÜµí¿ùáæ¿ µàÝßW ÈßÜÕßÜáU dÉçÄcµ ØíµbÞÁßæa dÉÕVJÈ¢ ÕßÉáÜàµøßAá¢. çÙÞGÜáµ{ßÜᢠçÌAùßµ{ßÜᢠ©ZæMæ¿ ·ÞVÙßµ ØßÜßIùáµZ ÆáøáÉçÏÞ·¢ 溇ÞX §¿ÏáU çµdwB{ßW ÉøßçÖÞÇÈ Äá¿BßAÝßEÄÞÏß ¥ÇßµãÄV ¥ùßÏß‚á. µÝßE ÆßÕØB{ßW ÕßÕßÇ çµdwB{ßW È¿JßÏ æùÏíÁáµ{ßW ¥ÈÇßµãÄÎÞÏß ©ÉçÏÞ·ß‚ßøáK ÈßøÕÇß ØßÜßIùáµZ Éß¿ßæ‚¿áJá. ÕÞÃß¼c ¦ÕÖcJßÈáU ØßÜßIùáµ{ˆÞJÕ çÙÞGÜáµ{ßÜᢠçÌAùßµ{ßÜᢠçµxùß¹í æØaùáµ{ßÜáæÎÞæA µæIJßÏÞW µVÖÈ È¿É¿ß ©IÞµá¢.

ÈßÜÕßW §Jø¢ ØßÜßIùáµZ µØíxÁßÏßæÜ¿áJá ÉßÝ ¨¿ÞAáµÏÞÃá 溇áKÄí. §Jø¢ ØíÅÞÉÈBZæAÄßæø èÜØXØí ùgÞAáKÄáZæMæ¿ÏáU È¿É¿ßµZ ©IÞµá¢. ÕßÄøà ¯¼XØßÏᢠÕßÄøÃæJÞÝßÜÞ{ßµ{ᢠȿJáKÄÞÏß ÉùÏæM¿áK Îùß‚á ÕßWMÈÏßW ÈßKᢠµøßFLÏßW ÈßKᢠ¥Õæø ÉßXÎÞxÞX çdÉøßMßAÞÈÞÃá ØßÜßIùáµ{áæ¿ ÈàAAâÜßÏßW çÈøßÏ ÕVÇÈÕøáJßÏÄí.

¯¼XØß ç·ÞÁìÃßÈí ¥Fá µßçÜÞÎàxùßW µâ¿áÄW dÉçÆÖB{ßçÜAí ØßÜßIV ®JßAÞÈÞÃí  ¥Fá øâÉÏáæ¿ ÕVÇÈ ¥ÈáÕÆß‚ßøßAáKÄí. ¯¼XØß ç·ÞÁìÃßæa ¥Fá µßçÜÞÎàxV ÉøßÇß dËà çØÞÃÞÏß dÉ~cÞÉß‚ßGáUÄßÈÞW §Õßæ¿ ÈàAAâÜß ÌÞǵÎÞAßÏßG߈. dËà çØÞY ¥ÄßVJßÏßW ÈßKá ¥Fá µßçÜÞÎàxùßÜÇßµ¢ ÆâøçJAá ØßÜßIùáµæ{JßAÞX §çMÞZ ÈßÜÕßÜá{{ 10 øâÉ 15 øâÉÏÞÏᢠ10 µßçÜÞÎàxV Õæø ÆâæøÏáU dÉçÆÖçJAá ÈßÜÕßÜáU 15 øâÉ 20 øâÉÏÞÏᢠ¥ÄßW µâ¿áÄW ÆâøçJAá ØßÜßIV ®JßAÞX ÈßÜÕßÜáU 20 øâÉ 25 øâÉÏÞÏáÎÞÃá ÕVÇßMß‚ßøßAáKÄí.  
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത