"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ചൊവ്വാഴ്ച, ഒക്‌ടോബർ 11, 2011

Govt. may consider free roaming all over india !!!

ÈcâÁWÙß:  æÎÞèÌW çËÞY ©ÉçÍÞµíÄÞAZAá øÞ¼cJßȵJí çùÞÎß¹í Øì¼ÈcÎÞAáKÄáZæMæ¿ ÈßVçÆÖB{¿BßÏ µø¿á çÆÖàÏ æ¿ÜßçµÞ¢ ÈÏ¢ çµdw ÕÞVJÞÕßÈßÎÏ ÎdLß µÉßW ØßÌW dÉ~cÞÉß‚á. æ¿ÜßçµÞ¢ çØÕÈÆÞÄÞAZAí øÞ¼cæJÕßæ¿ÏᢠdÉÕVJßAÞX ¯µ èÜØXØí Ø¢ÕßÇÞÈÕᢠ¯VæM¿áJá¢. æÎÞèÌW ©ÉçÍÞµíÄÞAZAí øÞ¼cæJÕßæ¿ÏᢠÈOV ÎÞxÞæÄ çØÕÈÆÞÄÞÕßæÈ ÎÞxÞÈáU ØìµøcÕáÎáIÞµá¢.

Øíæɵíd¿¢ èÜØXØí ÕßÄøÃJßW ¦çøÞÉÃBZ ²ÝßÕÞAÞÈÞÏß ÕcµíÄÎÞÏ ÎÞV·ÈßVçÆÖBZ ©ZæM¿áJß Øíæɵíd¿¢ ÈßÏ΢ æµÞIá ÕøáæÎKá ØßÌßW ÉùEá. Øíæɵíd¿¢ ÉCá ÕÏíAÜßÈᢠÕcÞÉÞøJßÈᢠµÞøcfÎÎÞÏ ©ÉçÏÞ·JßÈáÎáU ÈßVçÆÖBZ ÈßÏÎJßÜáIÞµá¢. Øíæɵíd¿¢ ©ÉçÏÞ·æJAáùß‚í ³ÁßxßBßÈᢠÕcÕØíÅÏáIÞµá¢. ¨ ØÞOJßµ ÕV×¢ Øíæɵíd¿¢ ÕßWÉÈÏáIÞµßæˆKᢠ2017 ¦µáçOÞZ 300 æηÞæÙ¿íØᢠ2020 ¦µáçOÞZ 200 æηÞæÙ¿íØí µâ¿ßÏᢠØíæɵíd¿¢ ÜÍcÎÞAá¢.

øÞ¼cæJ ®ˆÞ d·ÞÎàà Õà¿áµ{ßÜᢠ2020 ¦µáçOÞZ çËÞY Øìµøc¢ ÜÍcÎÞAÞÈÞÃí ÜfcÎß¿áKæÄKá µÉßW ØßÌW ÉùEá. d·ÞÎB{ßæÜ æ¿Üß ØÞdwÄ ÈßÜÕßW 35 ®KÄí 2017W 60 ¦Ïᢠ2020W 100 ¦Ïᢠ©ÏVJá¢. çdÌÞÁíÌÞXÁí µÃµí×X 2017 ¦µáçOÞZ 17.5 çµÞ¿ßÏᢠ2020 ¦µáçOÞZ 60 çµÞ¿ßÏáÎÞÏß  ©ÏVJÞÈÞÃí ÉiÄß. øÞ¼cæJ ®ˆÞ d·ÞÎÉFÞÏJáµ{ßÜᢠ2014 ¦µáçOÞçÝAᢠ²Éí¿ßAW èËÌV Îáç~È çdÌÞÁíÌÞXÁí ÜÍcÎÞAá¢. ÕßÆcÞÍcÞØÕᢠ¦çøÞ·cÕáæÎK çÉÞæÜ çdÌÞÁíÌÞXÁᢠ¥¿ßØíÅÞÈ ¦ÕÖcæÎK ÈßÜÏßW ¥ÕµÞÖÎÞAá¢.

æ¿ÜßçµÞ¢ ©Éµøà ©ÄíÉÞÆÈJßW ÕX µáÄß‚á µÏxÕᢠÈÏ¢ ÕßÍÞÕÈ æº‡áKá. øÞ¼cæJ æ¿ÜßçµÞ¢ çÎ~ÜÏíAí ¦ÕÖcÎÞÏ ©ÉµøÃB{ßW 80% ÕæøÏᢠÎâÜcÕVÇÈÏßW 65% ÕæøÏᢠ2020 ¦µáçOÞZ ¦ÍcLøÎÞÏß ©ÄíÉÞÆßMßAÞÈÞÃí ÉiÄß. æ¿ÜßçµÞÎßæÈ ¥¿ßØíÅÞÈ Øìµøc çÎ~ÜÏÞÏß ¥¢·àµøß‚í ¥ÄÈáØøß‚áU ¦ÈáµâÜcBZ ÜÍcÎÞAá¢.

©ÉçÍÞµíÄÞÕßæa ØìµøcBZ ÕVÇßMßAÞÈÞÏß æÎÞèÌW çËÞÃßæÈ ÌÙáÕßÇ ©ÉµøÃÎÞAÞÈáU çØÕÈæÎÞøáAá¢. ©ÆÞÙøÃJßÈá µV×µVAá æÎÞèÌW çËÞÃßÜâæ¿ ¼ÜçØºÈ ÉOí dÉÕVJßMßAÞÈáU Øìµøc¢. æÎÞèÌÜßÜâæ¿ ³ÁßçÏÞ, ÕßÁßçÏÞ, çÁx ÕßÈßÎÏ¢ Øá·ÎÎÞAá¢. §aVæÈxí Îáç~ÈÏáU çËÞY çµÞ{áµZ çdÉÞWØÞÙßMßAá¢. æÎÞèÌW çËÞY ¦ÖÏÕßÈßÎÏ ©ÉµøÃæÎKÄßÈáÉøß ©ÉçÍÞµíÄÞÕßæa Äßøß‚ùßÏW çø~ÏᢠÇȵÞøc §¿ÉÞ¿í ©ÉµøÃÕáÎÞAß ÎÞxÞÈÞÃí ÉøßÉÞ¿ß. æÎÞèÌW ÈOøßæÈ ¦ÇÞV ÈOøáÎÞÏß ÌtæM¿áJá¢. çËÞÃßæÈ µ¢ÉcâGV, æ¿ÜßÕß×X, çùÁßçÏÞ ®KßÕÏáÎÞÏß Ø¢çÏÞ¼ßMßAá¢.

æ¿ÜßçµÞ¢ çÎ~ÜÏßæÜ ÉiÄßµZAá ÈßçfÉ¢ ¦µV×ßAÞÈÞÏß æ¿ÜßçµÞ¢ ËßÈÞXØí çµÞVÉçù×X øâÉàµøßAá¢. ÕXçÄÞÄßW ÕßçÆÖ ÎâÜÇÈ ÈßçfÉÕᢠæ¿ÜßçµÞ¢ ÈÏJßW ÜfcÎß¿áKáIí. µø¿á ÈÏ¢ æ¿ÜßçµÞ¢ ÕµáMßæa æÕÌíèØxßW dÉØßiàµøß‚á. ÈßVçÆÖBZ ³Y èÜÈÞÏᢠØÎVMßAÞÈÞµá¢.
(courtesy: manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത