"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 08, 2012

ജനനതീയതി തിരുത്താന്‍ !!

®æa εX ®Wæµ¼ß ÎáÄW ÉJÞ¢ÐÞØí Õæø ØßÌß®Øí§ ØßÜÌØßW ÉÀß‚ÄÞÃí. ØíµâZ ØVGßËßAxßæÜ ¼ÈÈJàÏÄß 1992 ¦Ãí; ¼ÈÈ ØVGßËßAxßW 1993. §Äá ÄßøáJÞX ØíµâZ dÉßXØßMW ÈßVçÆÖß‚ÄádɵÞø¢ 560 øâÉ ÁßÁß ØÙßÄ¢ ØßÌß®Øí§ ùà¼ÈW ³ËßØßçÜAí ¥çÉf ¥Ïæ‚CßÜᢠÈßøØßAæMGá. ÉßKà¿í ØíµâZÕÝß, ÁßÁß ØÙßÄ¢ ÕàIᢠ¥çÉfßæ‚CßÜᢠÕàIᢠÈßøØß‚á. §Èß ®Lá溇á¢?
 
D ®¢.æ¼. ç¼ÞØí, ÉÞÜAÞ¿í
²KÞ¢ÐÞØßæÜ dÉçÕÖÈØÎÏJí ØíµâZ æùçAÞVÁßW çø¶æM¿áJßÏ ¼ÈÈJàÏÄß ¥LßÎÎÞÃí; ¥Äá ÄßøáJW ¥ÈáÕÆÈàÏÎÜï. çµÞ¿Äß ©JøÕáæICßW ÎÞdÄçÎ ÄßøáJÞX µÝßÏáUâ.

ØíæÉÜïß¹í ÉßÖµí
¾ÞX ØßÌß®Øí§ ÉJÞ¢ÐÞØí ÕßÆcÞVÅßÏÞÃí. ®æa çÉøßæa ØíæÉÜïß¹í, ¼ÈÈ ØVGßËßAxßÜᢠÉøàfÞ ÙÞZ ¿ßAxßÜᢠÕcÄcØíÄÎÞÃí. §Äí ®æa ÉßÝÕÞÃí. ÄßøáJÞX ®Lá溇â?
D dÖàøÞ·í
§ÄáØ¢Ìtß‚ ¥çÉf, çÉøí ÄßøáJÞÈáU ÖáÉÞVÖ ØÙßÄ¢ ¥ÄÄá ØíµâZ dÉßXØßMW ØßÌß®Øí§ ùà¼ÈW ³ËßØßçÜAá çËÞVçÕÁí 溇â. ØíµâZ æùçAÞVÁßæa ØÞfcæM¿áJßÏ ÉµVMᢠ²M¢ çÕâ. ØíµâZ æùçAÞVÁí dɵÞøÎÞÏßøßAᢠçÉøí ÄßøáJáµ.

ÄáÜcÄÞ ØVGßËßAxí
®æa εX ¦dËßAÏßæÜ çÌÞ¿íØbÞÈÏßW æ¼Øß Éøàf ÉÞØÞÏÄÞÃí. ÉJáÕV×æJ ØíµâZÉÀÈJßÈá çÖ×ÎáU ØVGßËßAxí ¦Ãí æ¼Øß. εæÈ ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÐÞØßW §LcÏßW ØßÌß®Øí§ ØßÜÌØßW ÉÀßMßAÞX ¦d·ÙßAáKá. ÄáÜcÄÞ ØVGßËßAxí ÜÍßAÞX ¦æøÏÞÃá ØÎàÉßçAIÄí? ®LÞÃá È¿É¿ßdµÎ¢?
 
D Éß.Õß. Ùøß, ÄßøáÕÈLÉáø¢
ÄáÜcÄÞ ØVGßËßAxí ÜÍßAÞX ÄÞæÝMùÏáK ÕßÜÞØJßW ÌtæM¿áµ:
M.K. Arora, Deputy Secretary (Coordination), CBSE Preet Vihar, Delhi,  Ph:  01122420400. §ÄßÈÞÏß, ÎÞVAí×àxßæa ØÞfcæM¿áJßÏ ÉµVMᢠ ¿ß ØßÏá¢ÉáÄáÄÞÏß dÉçÕÖÈ¢ çÈ¿áK Øíµâ{ßWÈßKá ØßÌß®Øí§ÏßçÜAí ¥ÏÏíAâ. 

³MY ØíµâZ
¾ÞX ØßÌß®Øí§ ÉJÞ¢ÐÞØí ¼Ïß‚ÄÞÃí. ¦çøÞ·cdÉÖíÈBZ µÞøâ ÉÄßæÈÞKÞ¢ ÐÞØßW çÉÞµÞX µÝßEßÜï. §çMÞZ ÈÞ×ÈW ³MY Øíµâ{ß¹í
( NOS ) dɵÞø¢ çÈøßGí ÉïØí ¿á ÉÀßAáµÏÞÃí. ¦ùáÎÞØæJ çµÞÝíØÞÃßÄí. §Äá ØßÌß®Øí§ ÉïØí¿áÕßÈá ÄáÜcÎÞçÃÞ? ¯æÄCßÜᢠØVÕµÜÞÖÞÜÏíAá µàÝßW Áßd·ßAí ¥çÉfßAÞX µÝßÏáçÎÞ?
 
D ÕßËßÈ ÕßçÈÞÆí, çµÞÝßçAÞ¿í.
Æß ¥çØÞØßçÏ×X ³Ëí §LcX ÏâÃßçÕÝíØßxàØí 1991æÜ Õß¼í¾ÞÉÈdɵÞø¢
( Notification No. E V/11 (354)91/dated 25.7.1991 ) ³MY Øíµâ{ß¹í ( NOS ) çµÞÝíØáµZ ©KÄÉÀÈJßÈí dÉçÕÖÈ¢ ÜÍßAÞÈáU ÄáÜcçÏÞ·cÄÏÞÏß ¥¢·àµøß‚ßGáIí.

¥Áà×ÈW Õß×Ï¢
¾ÞX §çMÞZ ÉïØíÕY ÕßÆcÞVÅßÏÞÃí. ËßØßµíØí, æµÎßØíd¿ß, ÌçÏÞ{¼ß ¦Ãá Õß×Ï¢. ®ÈßAí ®X¼ßÈàÏùß¹í ®Xd¿XØíµâ¿ß ®ÝáÄÃæÎKáIí. ¥ÄßÈÞÏß ÎÞÄíØí ¥Áà×ÈW ØÌí¼µí¿í ¦Ïß ®¿áAÞçÎÞ? §ÄßÈáU È¿É¿ßdµÎ¢ ®LÞÃí? ¥Áà×ÈW ØÌí¼µí¿í §çMÞZ ÉxßæÜïCßW 2013W çµÞÝíØí µÝßEçÖ×¢ ØÞÇßAáçÎÞ?
D øçÎ×í µá{Bø, æµÞÜï¢
2013æÜ çÌÞVÁí ÉøàfÏíAí ÎÞÄíØí ¥Áà×ÈW ØÌí¼µí¿í ®¿áAÞÈáU ØÎÏ¢ µÝßEáçÉÞÏß. §Èß ÉïØí¿á Éøàf ÉÞØÞÏçÖ×¢ æædÉÕxí ÕßÆcÞVÅßÏÞÏß ¥Áà×ÈW ØÌí¼µí¿í ®¿áAÞ¢. §ÄßÈí ÉïØí ¿á ÉÞØÞÏçÖ×¢ ¦ùáÕV×¢Õæø ØÎÏÎáIí. ÕÞV×ßµ ÉøàfÏßW ÎÞdÄçÎ ÉøàfæÏÝáÄÞX ¥ÈáÕÆßAáµÏáUâ. ÕßÖÆÎÞÏ ÕßÕøBZ ØàÈßÏV ØíµâZ µøßAáÜ¢ 2013æa çɼí 17W. 

µøßAáÜ¢ æÕÌíææØxßæÜwww.cbse.nic.in/currisyllabus/senior%20curriculumvol12013.pdf   ÜßCßW ÜÍßAá¢.

"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത