"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വ്യാഴാഴ്‌ച, മാർച്ച് 08, 2012

Oceanography study and career tips !!

¦ÜMáÝÏáæ¿ ÄàøA¿ÜßW µMW §¿ß‚á ĵVK çÌÞGí çÄ¿ß ÎáBWÕßÆ·íÇV ÈàLßæ‚KÄí µ¿WJGßW 47 ÎàxV ¦Ý JßçÜAí. ¦ ÏÞdÄÏßW ¥ÕV µIÄí ®æLÜïÞÎÞÏßøßAá¢? µ¿ÜßW ¼Ü¢ ÎÞdÄÎÞçÃÞ? ¥Üï, ¥ùßÕáµ{áæ¿ µøµÞÃÞA¿ÜÞÃÄí. ¦ÝA¿ÜßW ÎáBßAß¿AáK ¥ùßÕáµæ{ ¥¿áJ ùßÏÞX ¦d·ÙÎáæICßW ²Þ×cÞçÈÞd·Ëß ÉÀßAÞ¢. µ¿Üᢠ¥Äßæa ¼àÕÈÕᢠÎÞdÄΈ Äàø¢, ØÎádƼܢ, ¥¿ßJGí, ¥ÄßæÜ ÕßÕßÇ ¼àÕ¸¿È ®KßÕæÏAáùß悈ޢ ÉÀßAÞ¢.

ÈÞØÏßÜá¢
²Þ×cÞçÈÞd·ËßÏßW  ÎææùX ÌçÏÞ{¼ß, ÎææùX ØáçÕÞ{¼ß Äá¿Bß ÉÜ ÕßÍÞ·B{ßW ÉÀÈBZ È¿JÞÈáU Øìµøc ÎáIí.ç¼cÞÄßÖÞØídÄÕᢠËßØßµíØᢠµÃAᢠ®ˆÞ¢ §ÄßW ©ZæM¿áKáIí. µ¿W¼Ü¢ ÎáÄW ÉÕßÝMáxáµZ, ÎWØcBZ, µ¿W ØØcBZ ¥Äßæa ÎÞxBZ, µÞÜÞÕØíÅ Øã×í¿ßAá K ÎÞxB{áæ¿ µÅµZ... ¥BæÈ ²çGæù. ÌÙßøÞµÞÖ ·çÕ ×ÃB{ßW Õæø ²Þ×cÞçÈÞd·ËßÏáIí. ÈÞØÏßW ²Þ×cÞ çÈÞd·Ëß Ø¢Ìtß‚ ÉÀÈ·çÕ×ÃBZAÞÏß dÉçÄcµ ÕßÍÞ·¢ dÉÕVJßAáKá. ¦ç·Þ{ÄÞÉÈ¢, µÞÜÞÕØíÅÞ ÕcÄß ÏÞÈ¢, çØÞ{ÞV µÕºJßæa ÎÞxBZ Äá¿BßÏÕÏá ÎÞÏß ÌtæMæGˆÞ¢ ²Þ×cÞçÈÞd·Ëß ÉÀÈBZ È¿AáKáIí.

ØÎádÆÕßµØÈÕµáMí
1981W ¦Ãí çµdwØVAÞV ØÎádÆÕßµØÈÕµáMí øâÉàµøß ‚Äí. ØÎádÆÖÞØídÄÕáÎÞÏß ÌtæMG ÉÀÈB{ᢠçµÞÝíØáµ{ᢠ¯çµÞÉßMßAáKÄí ¨ ÕµáMÞÃí. ®æLCßÜᢠ²øá çµÞÝíØí ÉÀß‚í ©¿X ç¼ÞÜß ®K çÎÞÙÕáÎÞÏß ¨ Õß×Ï æJ ØÎàÉßAøáÄí. ¯æùØÎÏ¢ æºÜÕßGí ·çÕ×ÃB{ᢠÈßøàfà ÉøàfÃB{ᢠ溇ÞÈáU µøáJáÎÞÏß çÕâ ¨ çµÞÝíØßæa çÜÞµçJAí ÈàLÞX §ùçBIÄí. µ¿ÜßW µâ¿áÄW ØÎÏ¢ æºÜÕÝßAÞÈᢠkµÝßÏâ.

ç¼ÞÜßØÞÇcÄ
ØÞ¢ÉßZ çÖ~øßAáµ, ØVçÕ È¿Jáµ, ØâfíÎÎÞÏ ÕßÕø BZçÉÞÜᢠ¥Éd·ÅßAáµ, ¥ÄàÕ ØâfíÎÄçÏÞæ¿ èµ µÞøc¢ æºç‡I ©ÉµøÃBZ dÉÕVJßMßAáµ ®KßÕ æÏÜïÞ¢ ØÎádÆ·çÕ×µæa ç¼ÞÜßÏßW ©ZæM¿áKá. ·çÕ× Ãø¢·Já ÎÞdÄΈ, ØbµÞøc µOÈßµ{ßWÕæø ÕßÕßÇ ç¼ÞÜß µZ ÜÍßAá¢. ²ÞÏßW ùßææËÈùßµZ, µ¿W ¥ÈáÌt dÉÕV JÈB{ßW ¯VæMGßøßAáK µOÈßµZ, ¼ßçÏÞ{¼ßAW ØVçÕ ²ÞËí §Lc, ²Þ×cÞçÈÞd·Ëß ÕßÍÞ·¢ Äá¿BßÏÕæÏ ˆÞ¢ ç¼ÞÜß ÕÞ·íÆÞÈ¢ 溇áKá. µMWÖÞܵ{ßW çÉÞVGí ®X ¼ßÈàÏVÎÞV, èÙçdÁÞèÁÈÞÎßµíØí çÎ~ܵ{ßW çØÞËíxí æÕÏV Øíd¿µíºùW ÁßèØÈVÎÞV Äá¿BßÏ ç¼ÞÜßµ{ßÜᢠ§ÕVAí çÖÞÍßAÞ¢. ÈÞÕßµ, ÄàøçÆÖ Ø¢øfà çØȵ{ᢠ§Õøáæ¿ çØÕÈ¢ µÞJßøßAáKá. ÈÞ×ÃW §XØíxßxcâGí ³Ëí ³×cÞçÈÞd·Ëß (ç·ÞÕ), æØXd¿W çØÞZGí ¦XÁí ÎèùX æµÎßAWØí ùßØV‚í §XØíxßxcâGí (ÍÞÕí È·V), æØXd¿W ÎèùX Ëß×ùàØí ùßØV‚í §XØíxßxcâGí (èÎØâV), ÈÞ×ÃW æØaV çËÞV ¥aÞVGßµí ¦XÁí ³×cX ùßØV‚í (ç·ÞÕ), ÈÞ×ÃW §XØíxßxcâGí ³Ëí ³×cX 濵íçÈÞ{¼ß (æºèK) ®KßÕß¿B{ßÜᢠç¼ÞÜß溇ޢ.

ÎææùX ÌçÏÞ{¼ß, ÎææùX æµÎßØíd¿ß, ÎææùX ¼ßçÏÞ{¼ß, ÎææùX ¼ßçÏÞËßØßµíØí, ËßØßAW ²Þ×cÞçÈÞd·Ëß, Äá¿Bß ²çGæù çµÞÝíØáµZ §Kí ÉÀßAÞÈÞÏáIí. Éß¼ßÄÜ¢ ÎáÄÜÞÃí §JøJßW ØíæÉ×cææÜØí 溇ÞX ØÞÇßAáµ. ÌtæMG Õß×ÏB{ßæÜ ÌßøáÆÎÞÃí Éß¼ß dÉçÕÖÈJßÈá U çÏÞ·cÄ. æ®æ®¿ß æºææKÏßW ²Þ×cX ®X¼ßÈàÏùß¹í çµÞÝíØí ÉÀßMßAáKáIí. ç·ÞÕÏßæÜ ÈÞ×ÃW §XØíxßxcâGí ²ÞËí ²Þ×cÞçÈÞd·ËßÏÞÃí(®X殲) ÉÀÈJßÈáU dÉÇÞ È ØíÅÞÉÈ¢. çµø{JßW æµÞ‚ßX ÖÞØídÄ ØÞçCÄßµ ØVÕµÜÞÖÞÜÏßW ²Þ×cÞçÈÞd·Ëß ¥ÈáÌt çµÞÝíØá µZ ÉÀßAÞ¢. ®X殲ÏßW ·çÕ×ÃJßÈáU Øìµøc¢ ÎÞdÄÎÞÃáUÄí. Éß¼ß ÕßÆcÞVÅßµZAᢠÎxᢠØNV §çaà W×ßMßÈᢠædÉÞ¼µí¿í ÕVAáµ{ßÜᢠ§Õßæ¿ æº‡Þ¢. ËàæØÞ KáÎ߈.

dÉÇÞÈ ØíÅÞÉÈBZ
1. Andhra University, Visakhapatanam.
    www.andhrauniversity.info
2. Anna University, Institute for Ocean Management,Chennai. www.annauniv.edu/
3. Annamalai University, Centre for Advanced Study in Marine Biology, TamilNadu.
    www.casmbenvis.nic.in
4. Bharathidasan University, Department of Marine Sciences, www.bdu.ac.in
5. Behrampur University, Dept. of Marine Sciences, Odisha. www.bamu.nic.in
5. Calcutta University, Dept of Marine Sciences, Calcutta. www.caluniv.ac.in
6. Central Institute of Fisheries Education, Versova, Mumbai. www.cife.edu.in/ 
7. Central Institute of Fisheries, Nautical & Engineering Training Unit, Visakhapatanam.
8. Cochin University of Science & Technology, School of Marine Sciences. www.cusat.ac.in 
9. Goa University, Depts of Marine Sciences &  Marine Biotechnology. www.unigoa.ac.in
10. Indian Institute of Technology, Centre for Atmospheric Sciences, New Delhi
www.iitd.ac.in
11. Indian Institute of Technology, Ocean Engineering Centre, Chennai
12. Karnatak University, Dept of Marine Biology, Karwar
13. Kerala Agricultural University, College of Fisheries, Kochi
14. Mangalore University, Dept. of Marine Geology, Karnataka
15. TamilNadu Veterinary and Animal Sciences University, Fisheries College & Research Institute, Tuticorin
16. University of Agricultural Sciences, College of Fisheries, Mangalore
17. Central Institute of Brackishwater Aquaculture. www.icar.org.indm


"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത