"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 14, 2012

ഓണ്‍ലൈന്‍ നിയമന തട്ടിപ്പ് വ്യാപകം. !! ( manoramaonilne-courtesy)

ÌÞ¢±âV D ÈßÏÎÈJGßMßW ÕFßÄøÞµøáæÄKí ©çÆcÞ·ÞVÅßµZAᢠæÉÞÄá¼ÈJßÈᢠÕßçdÉÞ ÜßÎßxÁí, çµÞ濵í ÎÙàdw Äá¿BßÏÕÏíAá ÉáùçÎ ÙcáIÞÏí çÎÞçGÞV §Lc ÜßÎßxÁᢠÎáKùßÏßMá ÈWµáKá. ³YèÜX ÕÝß ¥çÉfßAáKÕVAí ³YèÜX ÕÝß ÄæK ÈßÏÎÈ ©JøÕá ÈWµáµÏᢠÉÃÎÞÏß ÕX Äáµ ¥¿ÏíAÃæÎKá ÈßVçÆÖßAáµÏᢠ溇áK ÄGßMá ÕcÞɵÎÞÏÄßæÈ Äá¿VKÞÃá µOÈßÏáæ¿ ÎáKùßÏßMí. ²øá ÈßÏÎÈJßÈᢠµOÈß ¦øßWÈßKᢠÉâ ¨¿ÞAÞùßæˆKᢠÈßÏÎÈ È¿É¿ßµZ ØáÄÞøcÎÞæÃKᢠµOÈß ÕÞVJÞAáùßMßW ¥ùßÏß‚á. ¦æøCßÜᢠÉâ ¨¿ÞAÞX dÖÎß‚ÞW ¥ÕæøAáùß‚á æÉÞÜàØßW ¥ùßÏßAÞÈᢠµOÈß ÈßVçÆÖßAáKá.
¯ÄÞÈᢠ¦Ýíº ÎáXÉá È·øJßæÜ dÉÎá~ æ®¿ß µOÈßÏßW çµø{JßWÈßKí ²øá Éx¢ ©çÆcÞ·ÞVÅßµZ ç¼ÞÜßAá çºøÞX ÈßÏÎÈ ©JøÕáÎÞÏß ÕøßµÏᢠ®KÞW µOÈßÏßæÜJßÏçMÞZ ç¼ÞÜßÏßæˆK ÕßÕøÎùßÏáµÏᢠæºÏíÄßøáKá. ³YèÜX ÕÝß §ÕVAá ÜÍß‚ ©JøÕá ÕcÞ¼ÎÞæÃKùßEÄí ¥çMÞZ ÎÞdÄÎÞÏßøáKá. ®KÞW ¦ ØÎÏçJAí ²øá ©çÆcÞ·ÞVÅßÏßWÈßKí øIá Üf¢ øâÉ ÕàÄ¢ ³YèÜX ÄGßMáµÞøX µàÖÏßÜÞAßÏßøáKá.
¯ÄÞÈᢠÎÞØ¢ ÎáXÉá ÕßçdÉÞ ÜßÎßxÁí, çµÞ濵í ÎÙàdw Äá¿BßÏ µOÈßµ{ßWÈßKá ÈßÏÎÈ ©JøÕí ³YèÜX ÕÝß ÜÍßAáµÏᢠ§JøJßW ©çÆcÞ·ÞVÅßµZAá Éâ È×í¿ÎÞµáµÏᢠæºÏíÄßøáKá.
ÙcáIÞÏí ÜßÎßxÁßæa ç¼ÞÜß ÈWµßÏÄÞÏß ¥ùßÏ߂ᢠØÎàɵÞÜJá ÄGßMá È¿K ÉÖíºÞJÜJßÜÞÃá µOÈß ÎáKùßÏßMá ÈWµßÏÄí. ¥ÍßÎá~JßÈá Õß{ßAÞÈᢠÉâ ¦ÕÖcæM¿áK Ø¢ÍÕB{áIí. ¥¿ÏíAáK Éâ ÍÞ·ßµÎÞÏß Äßøßæµ ÈWµáæÎK ÕßÕøÕᢠºßÜ ÄGßMáµÞV ©çÆcÞ·ÞVÅßµæ{ ¥ùßÏßAÞùáIí. ÉÜçMÞÝᢠæ¿ÜßçËÞY Îá~ÞLøÎÞÃí ÄGßMáµÞV ©çÆcÞ·ÞVÅßµæ{ §aVÕcá 溇áKÄí. ØÎàɵÞÜJí 2011 ÈÕ¢ÌV ®Gí, ÉJí ÄàÏÄßµ{ßW §Jø¢ ÄGßMá Ø¢Ìtß‚á ÕÞVJÞÎÞÇcÎB{ßW ÉøØc¢ ÈWµßÏßøáKá. ÙcáIÞÏí çÎÞçGÞÝíØßæa æÕÌíèØxÞÏ  
www.hyundai.co.in n ÜᢠÕßÖÆÎÞÏ ÕßÕøB{áæIKá µOÈß ÉùÏáKá.


"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത