"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 21, 2012

Piravom with Anoop jacob he won 12070 !!

æµÞ‚ß: øÞ×íd¿àÏ çµø{¢ æÈFß¿ßçMÞæ¿ ©xáçÈÞAßÏ ÉßùÕ¢ ©ÉÄßøæE¿áMßW ÏáÁß®ËßÈí ©¼í¼bÜ Õ߼Ϣ. 12,070 çÕÞGáµ{áæ¿ ÍâøßÉfçJÞæ¿ÏÞÃí ÏáÁß®Ëí ØíÅÞÈÞVÅß ¥ÈâÉí ç¼AÌí Õß¼Ïß‚Äí. ¦æµ çÈ¿ßÏÄí: ¥ÈâÉí ç¼AÌí(çµø{ çµÞYd·Øí êç¼AÌí)ê82,756, ®¢.æ¼.ç¼AÌí(ØßÉß®¢)ê70,686, æµ.¦V.øÞ¼ç·ÞÉÞW(Ìßæ¼Éß)ê3,241. Ìßæ¼Éß ØíÅÞÈÞVÅßAᢠµÝßE ÄÕÃçJÄßçÈAÞZ çÕÞGá µáùEá. 4,324 çÕÞGáµ{ÞÃí 2011æÜ ÄßøæE¿áMßW Ìßæ¼Éß çÈ¿ßÏÄí.¦Æc ÈßÎß×B{ßW ®WÁß®ËßÈí ¥ÈáµâÜÎÞÏßøáK ÜàÁí ÈßÜ æÉæGKÞÃá ÄßøßEáÎùßEÄí. ɵáÄß çÕÞGáµZ ®HßAÝßEçMÞZ ÄæK ¥ÈâÉí ç¼AÌí ÕcµíÄÎÞÏ çÎWææA ©ùMß‚á. ¥ùáÉÄá ÖÄÎÞÈ¢ çÕÞGáµZ ®HßAÝßEçMÞZ Õ߼Ϣ ¥ÈâÉßæa µ‡ßÜÞÏÄÞÏß ÈßT¢ÖÏ¢ ÉùÏÞÕáK ¥ÕØíÅÏÞÏß. §çÄÞæ¿ ÏáÁß®Ëí dÉÕVJµV ÎÇáøÉÜÙÞøÕßÄøÃÕᢠ¦ø¢Íß‚á.

®WÁß®ËßÈí ¥ÈáµâÜÎÞÏ ÉFÞÏJáµ{ßW çÉÞÜᢠÏáÁß®Ëí ÎáçKx¢ Äá¿øáK µÞÝíºÏÞÏßøáKá. 92% çÕÞGáµZ ®HßAÝßEçMÞZ ¥ÈâÉßæa ÍâøßÉf¢ ÉÄßÈÞÏßø¢ µ¿Ká.2011æÜ ÄßøæE¿áMßW ÎáXÎdLß ¿ß.®¢.ç¼AÌí çµÕÜ¢ 157 çÕÞGáµ{áæ¿ ÍâøßÉfJßÜÞÃí ®¢.æ¼.ç¼AÌßæÈ ÉøÞ¼ÏæM¿áJßÏÄí. ¥ÄáæµÞIá ÄæK ÕX dÉÄàfçÏÞæ¿ÏÞÃí ®WÁß®ËᢠÉßùÕ¢ ÄßøæE¿áMßæÈ çÈøßGÄí. ²XÉÄá ØíÅÞÈÞVÅßµ{ÞÃí Îrøø¢·JáIÞÏßøáKÄí. 12 ÉFÞÏJáµ{ßæÜ 134 ÌâJáµ{ßÜÞÏßøáKá çÕÞæG¿áMí.

  ÉßùÕJí ÏáÁß®Ëí ¼ÞÄßÎÄÖµíÄßµæ{ ©ÉçÏÞ·ß‚á: ÉßÃùÞÏß
  ÍøÃÎßµÕßÈáU ¥¢·àµÞø¢: ææÙÆøÜß ÖßÙÞÌí ÄBZ
  Õ߼Ϣ æȇÞxßXµø ©ÉÄßøæE¿áMßæa ÎáçKÞ¿ßæÏKí Üà·í
  ©NXºÞIß ØVAÞøßæa dÉÕVJÈB{áæ¿ ÕßÇßæÏÝáJí:ÎÞÃß

"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത