"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


തിങ്കളാഴ്‌ച, മാർച്ച് 19, 2012

ഐഡിയ ഉണ്ടോ കാശ് വാരാം !!

¾ÞX Ȉ ÌáißÏáU æºùáAÈÞÏßGÞÃí ¼Èß‚Äí. Éçf ¨ ÕßÆcÞÍcÞØ ØdOÆÞÏ¢ ®æK ĵ߿¢Îùß‚áµ{Eáê ÉÀßMßØíxáµ{ᢠÉÀßAÞÈß×í¿Î߈ÞJÕøᢠ ²øáçÉÞæÜ µ‡¿ß‚á ÉÞØÞAáK ÁÏçÜÞ·í. Ø¢ÖÏÎáæICßW ÈÕÏá· ÏáÕ¼ÈÄÏáæ¿ ÕÝßµÞGßµ{ÞÏ ÎâKá 濵í Ìáiß¼àÕßµæ{ çÈÞAÞ¢ ê ÌßWç·xíØí (èÎçdµÞçØÞËíxí), ØíxàÕí ç¼ÞÌíØí (¦MßZ), ÎÞVAí ØáAVÌV·í (çËØíÌáAí)ꮈÞÕøᢠÉÞÄßÕÝßÏßW çµÞ{¼í ÕßGÕV. ®KßGᢠ§ÕæøBæÈ ÎÙÞzÞøÞÏß? µ‡ßW µáçù Ȉ °Áßϵ{ᢠÕß¼Ïß‚ßçG ¥¿Bâ ®K ÎÈTᢠ²MÎáIÞÏßøáKÄáæµÞIí çÈ¿ßæÏ¿áJ Õß¼ÏJßæa µÅÏÞÃÕøáç¿Äí. ÈßB{áæ¿ ÉAÜᢠȈ dÉÞµí¿ßAW ØbÉíÈB{áIÞÏÞW ÎÄß, ÏÞÅÞVÅcÎÞAÞX ÕÝßµ{áIí...

ØbÉíÈBZAí ¥ÕÇß çÕI...      
ÎÈTßæÜÞøá °ÁßÏ æÉÞGßæÏKá µøáÄáµ. ¦ °ÁßÏ ©ÉçÏÞ·ß‚í ÈæˆÞøá ©WMK¢ / çØÕÈ¢ ÄÏÞùÞAÞÈÞÕáçÎÞ ®KÞÃí ¦Æc¢ ¦çÜÞºßçAIÄí. Ø¢·Äß È¿MÞAßÏÞW ®GáÈßÜÏßW æÉÞGáçÎÞ ¥çÄÞ ÎÞVAxßW ÈßùçEÞ¿áçÎÞ ®KᢠÉøßçÖÞÇßAáµ. ¥ÄßÈí ÎÞVAxßW ÈßÜÕßW ÈßB{áæ¿ °ÁßÏÏíAí ÌÆÜÞÏáU ©WMKB{ᢠçØÕÈB{ᢠ¯ÄÞæÃKᢠ¥ÕÏáæ¿ ÕßÜÏᢠçÉÞøÞÏíε{ᢠ®æLÜïÞÎÞæÃKᢠçÈÞAâ. ØáÙãJáAZ ÕÝßÏᢠçØÞ×cW èØxáµ{ßÜâæ¿ÏáæΈޢ ¥ÍßdÉÞÏBZ Øbàµøß‚í ÕßÜÏßøáJâ (ÄÞWÉøcÎßæˆCßW ÉßæK ²øá ÌßØßÈØᢠÄá¿BÞX ÈßWAøáæÄKí ØíxàÕí ç¼ÞÌíØí ÉùEçÄÞVAÞ¢). ÉøßçÖÞÇȵæ{ˆÞ¢ µÝßEí, ÈßÜÕßW ÎÞVAxßÜáU ©WMK¢/ çØÕÈçJAÞZ Äæa °ÁßÏæµÞIáU ©WMKÎÞÃí µß¿ßÜ¢ ®KáùMáæICßW èÇøcÎÞÏß µOÈß Äá¿BÞ¢. ¥ÄßÈáU ÕÝßµZ...

濵íçÈÞÉÞVAí      
¯ÄáÄø¢ µOÈßÏÞÃí Äá¿BÞX çÉÞµáKÄí, ¥Äßæa ÕßÖÆÞ¢ÖBZ, ¦ÕÖcÎáU Éâ, µOÈßÏßW ÈßKá dÉÄàfßAÞÕáK µÞøcBZ, ÈßB{áæ¿ ÉÖíºÞJÜ¢ §æĈޢ çºVK ²øá ƒÞX ¦Æc¢ ÄÏÞùÞAáµ. ÉßæK ÄßøáÕÈLÉáøæJ 濵íçÈÞÉÞVAßçÜkAí Õ‚áÉß¿ßAáµ. ÏáÕØ¢ø¢Íµæø çdÉÞrÞÙßMßAáµ ®K ÜfcçJÞæ¿ æ¿µíçÈÞÉÞVAßW 15,000 ºÄáødÖÏ¿ß dÉçÆÖJí 濵íçÈÞ{¼ß ÌßØßÈØí §XµcáçÌ×X æØaV (¿ßÌß°) dÉÕVJßAáKáIí. çµdwÖÞØídÄêØÞçCÄßµÕµáMßæa ØÙµøÃçJÞæ¿ dÉÕVJßAáK ¨ æØaùßçÜAí ¦ÖÏB{áÎÞæÏJß µOÈß Äá¿BßÏ ÈâùáµÃAßÈí ÏáÕÞAZ §ÄßçÈÞ¿µ¢ Ø¢ø¢Íµ ø¢·æJ ÕXØ¢ÍÕB{ÞÏß ÎÞùßÏßGáIí. °ÁßÏÏáÎÞÏß §Õßç¿Aí ÕKÞW ƒÞX ÄÏÞùÞAÞÈáU µìYØÜß¹í Õæø Øì¼ÈcÎÞÏß ÜÍßAá¢. ÉiÄß ¥¢·àµøßAæMGÞW ¥¿ßØíÅÞÈ ØìµøcBæ{ˆÞÎáU ³ËßØᢠ濵íçÈÞÉÞVAßW ÖøßÏÞAßJøá¢. ²M¢ ØÞçCÄßµêØÞOJßµêÎÞVAxß¹í dÉÖíÈBZ ÉøßÙøßAÞÈᢠÌÞCí ÕÞÏíÉæÏ¿áAÞÈᢠÉiÄßµZAí ØVAÞV ØÙÞÏ¢ çÈ¿ßæÏ¿áAÞÈáÎáU ÕÝßµ{á¢. ÈßÖíºßÄ µÞÜçJAÞÃí ¨ ØÙÞÏBZ. ÕßÕøBZAí:   www.technoparktbi.org,  çËÞY: 0471 2700222

®X°¿ß ¿ßÌß°     
°Áßϵ{áÎÞÏß çµÞÝßçAÞ¿í ÈÞ×ÈW §XØíxßxcâGí ³Ëí 濵íçÈÞ{¼ßÏßæÜ ¿ßÌß°ÏßW ®JßÏÞW øIáIí ·áâ êÎÞçȼíæÎaí Ø¢ÌtßÏÞÏ Õß×ÏBZAí çµÞÝßçAÞ¿í °°®NßæaÏᢠ濵íÈßAÜßW ®X°¿ßÏáæ¿ÏᢠØÙÞÏ¢ ²øáÎß‚í ÜÍßAá¢. °¿ß, §Üµíçd¿ÞÃßµíØí çÎ~ܵ{ßW ÌßØßÈØí Äá¿BÞÈÞÃí ®X°¿ßØß _ ¿ßÌß°Ïáæ¿ dÉÇÞÈ ØÙÞÏ¢.  www.nit.ac.in   ®K æÕÌíèØxßW ¿ßÌß° ÕßÍÞ·JßW çÉÞÏÞW ¥¢·ÄbæοáAÞÈᢠÈßB{áæ¿ ÉiÄß ØÎVMßAÞÈáÎáU ³Éí×ÈáIí. ¦ÖÏ¢ ·¢ÍàøÎÞæÃCßW ÌßØßÈØí Äá¿BáKÄßÈá ÎáXÉáU ÎÞVAxí ùßØV‚ßÈá Õæø ¿ßÌß° ØÙÞÏßAá¢. ³ËßØí Äá¿BÞÈáU æµGß¿Õᢠ ÈWµá¢. ÎâKá ÕV×çJAí µYæØ×X ÈßøçAÞæ¿ÏÞÏßøßAᢠØìµøcBZ. µâ¿áÄÜùßÏÞX çËÞY: 0495 2286147.
 courtesy (manoramaonline.com/yuva)
"Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks" !!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത