"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 16, 2012

ജി പി എസ്സിനെ വെല്ലാന്‍ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഗഗന്‍ !!


®ÜïÞ¢ Îáµ{ßÜßøáKá µÞÃÞÈᢠÈßÏdLßAÞÈᢠçµdwØVAÞøáU ¥ÕØí@ ¦çÜ޺߂áçÈÞAâ. çµdwØVAÞV ÉiÄßÏÞÏ '··X È¿MÞÏÞÜáU µÞøcÎÞÃí. 2011W ¦Æc¸G¢ ÉâVJßÏÞAáæÎKá dɶcÞÉß‚í Äá¿BßÏ Ø¢ø¢Í¢ ÉÜ ÉÜ µÞøÃB{ÞW dÉÞø¢Í ¸GJßWÈßKí ¯æù ÎáçKÞGáçÉÞÏßGßÜï.
'··X ®KÞW §LcÏáæ¿ ØbLÎÞÏ ¼ßÉß®Øí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ®Ká ÉùÏÞ¢. ¥ÅÕÞ ¼ßÉß®Øí ®ÏíÁÁí ¼ßçÏÞ ³æuaÁí ÈÞÕßç·×X. ¥BæÈ ÉùEáÕøáçOÞZ ®LÞÃí ¼ßÉß®Øí ®Kí ¥ùßEßøßAçI?

ÈÞÕßç·×X ØßØíx¢ ÕßJí ææ¿¢ ¦XÁí çùFß¹í ç·ïÞÌW æÉÞØß×Èß¹í ØßØíx¢ ®KÄßæa ºáøáAçMøÞÃá ¼ßÉß®Øí. ÌÙßøÞµÞÖJá ÉøØíÉø ÕßÈßÎÏJßÜâæ¿ ØOVA¢ ÉáÜVJáK 24 ©Éd·ÙB{ᢠ¥ÕæÏ ÈßÏdLßAáK ÍâÄÜ Øíçx×Èáµ{ᢠµâ¿ßç‚VK ÌãÙJÞÏ ©Éd·Ù Ö㢶ÜÞ Ø¢ÕßÇÞÈÎÞÃßÄí.

Äá¿A¢ ææØÈßµ ÜfcçJÞæ¿æÏCßÜá¢...
çÜÞµJáIÞÏ ÉÜ µIáÉß¿ßJBæ{ÏᢠçÉÞæÜ §ÄᢠÏáiÞÕÖcJßÈÞÏß ÕßµØßMßæ‚¿áJ Ø¢ÕßÇÞÈÎÞÃí. ÍìçÎÞÉøßÄÜJßW ®Õßæ¿ÏáÎáU µãÄcÎÞÏ ØíÅÞÈ¢, ØÎÏ¢, ÆßÖ ®KßÕ ÜÍcÎÞAáµ ®K ÜfcçJÞæ¿ 1973W Ïá®Øí dÉÄßçøÞÇ ÕµáMÞÃí §JøæÎÞøá ÉiÄßÏáÎÞÏß ø¢·æJJßÏÄí. µãÄcÎÞÏ ØíÅÞÈ¢ µÃAÞAáKÄí ¥fÞ¢Ö¢, çø¶Þ¢Ö¢, ØÎádÆÈßøMßW ÈßKáU ©Ïø¢ §ÕÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßÜÞÃí.

¦ÏßøAÃAßÈá çµÞ¿ß çÁÞ{ùÞÃá Ø¢ÕßÇÞÈ¢ øâÉæM¿áJß dÉÕãJßÉÅJßæÜJßAÞX Ïá®Øí æºÜÕÞAßÏÄí. §çMÞÝᢠ¨ Ø¢ÕßÇÞÈJßæa ÉâVà ÈßÏdLâ Ïá®Øßæa µ‡ßWJæKÏÞÃí. Éçf, 1980W çÜÞµøÞ×íd¿BZæAÜïÞ¢ §Äá æÉÞÄá¼ÈÞÕÖcJßÈí ©ÉçÏÞ·ßAÞX Ïá®Øí ¥ÈáÎÄß ÈWµß. ÉßKà¿çBÞGá çÜÞµæÎO޿ᢠ¼ßÉß®Øí ÕßÉïÕÎÞÏßøáKá.

¥Äßæa ÕßÕßÇ øâÉBZ ÈNáæ¿ ÈßÄc¼àÕßÄJßÜᢠ¥ÈáÍÕçÕÆcÎÞÏßJá¿Bß. ¥ø µßçÜÞÎàxV ÎáXÉáÄæK æd¿ÏßX ØÎàÉß‚áæµÞIßøßAáK Øíçx×æa çÉøᢠØÎÏÕᢠØídµàÈßW æÄ{ßEáÕøáK Øíçx×X æÈÏߢ ÁßØíçÉï ØßØíx¢ (®Øí®XÁß®Øí) ÄæK ©ÆÞÙøâ. çµø{JßW ¦ÆcÎÞÏß ÕFßÈÞ¿í ®µíØídÉØßÜÞÃí ¨ Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ¯VæM¿áJßÏÄí.

¼ßÉß®Øí ùßØàÕùßæa ØÙÞÏçJÞæ¿ æd¿ÏßÈßæa ÄWØÎÏ ØíÅÞÈ¢ µIáÉß¿ßAáK ÉøßÉÞ¿ß §Õßæ¿ øâÉæM¿áJßÏÄá Æfßà ùÏßWçÕÏᢠÄßøáÕÈLÉáøæJ æØaV çËÞV ÁÕÜÉíæÎaí ³Ëí ¥ÁbÞXØíÁí µ¢ÉcâGßBᢠ(ØßÁÞµí) çºVKÞÃí. ØFøßAáK ÉÞÄÏᢠØíçxÞMáµ{ᢠ¥¿BáK ÕßÖÆÎÞÏ çÁxÞçÌØí ÕÝßÏÞÃí ®Øí®XÁß®Øí Øíçx×Èáµæ{ Äßøß‚ùßÏáKÄí.

24 ©Éd·ÙB{áæ¿ Ö㢶Ü
¼ßÉß®Øí Ö㢶ÜÏßæÜ 24 ©Éd·ÙBZ 20,200 µßçÜÞÎàxV ©ÏøJßW ÎÃßAâùßW 14,000 µßçÜÞÎàxV çÕ·JßW ØFøß‚áæµÞIßøßAáKá. ÍâÎÇcçø¶çÏÞ¿í 63 Áßd·ßÏᢠÄNßW ÄNßW 55 Áßd·ßÏᢠºøßE ¦ùá ÕãJ ÉÞĵ{ßÜâæ¿ÏÞÃí ¨ ©Éd·B{áæ¿ dÍÎâ. ÍìçÎÞÉøßÄÜJßW ®Õßæ¿ÈßKᢠ§ÕæÏ ÈßøàfßAáK ùßØàÕùßÈí ²çøØÎÏ¢ ÈÞÜí ©Éd·ÙB{ßW ÈßKáU ØßoÜáµæ{CßÜᢠÜÍßAJA ÕßÇJßÜÞÃí ©Éd·Ù ÉÞÄ. 11 ÎÃßAâùᢠ58 ÎßÈßxá¢æµÞIí ¥Õ ÍâÎßæÏ ²øáÄÕà ÕÜ¢ÕÏíAá¢.

¨ çdÖÃßÏßæÜ ¦Æc ©Éd·Ù¢ 1978 æËdÌáÕøßÏßÜÞÃá ÕßçfÉß‚Äí. 1995 ¼âææÜ 17Èí 24 ©Éd·ÙB{ᢠÌÙßøÞµÞÖJí ®JßÏçMÞZ ¼ßÉß®Øí Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ÉâVà dÉÕVJÈؼí¼ÎÞÏÄÞÏß Ïá®Øí dɶcÞÉß‚á. ¨ ÕV×¢ ÉâVJßÏÞAáµ ®K ÜfcçJÞæ¿ ¥ÄßÈáçÖ×Õᢠ¥¿áJ ¸G ©Éd·BZ ÕßçfÉß‚áæµÞIßøáKá.

¨ ©Éd·ÙB{ᢠØßoÜáµ{ᢠÍâÄÜ ØbàµøÃßµ{áÎÞÃí ¼ßÉß®Øí Ø¢ÕßÇÞÈJßæa ¦æµJáµ. ÍâÎßÏßæÜÕßæ¿Ïᢠ©Éd·Ù ØßoÜáµZ çÖ¶øß‚áÈWµáK ©ÉµøÃÎÞÃá ¼ßÉß®Øí ùßØàÕV. ©ÉçÍÞµíÄÞA{áæ¿ ¦ÕÖcÎÈáØøß‚á ÉÄßÈÞÏßø¢ ÎáÄW ¥øçAÞ¿ß øâÉÕæø ÕßÜÏáU ¼ßÉß®Øí ùßØàÕùáµZ ÜÍcÎÞÃí. ¨ ùßØàÕùáµZAá ØßoÜáµZ ÕÙßAáK ®ÜïÞ ÕßÕøB{ᢠØbàµøßAÞX µÝßÏáæÎKá µøáçÄI. ¥ÄßÈá çÕI çÏÞ·cÄÏᢠ¥çÏÞ·cÄÏᢠ®ÜïÞ¢ ÄàøáÎÞÈßAáKÄá Ïá®Øí dÉÄßçøÞÇ ÕµáMÞÃí. ÕcÞ¼ ØßoÜáµZ ÕÝß Ïá®Øí ÉÜçMÞÝᢠÕÝßæÄxßAÞùáÎáæIKÞÃá çÜÞµøÞ×íd¿B{áæ¿ ÉøÞÄß.

ç·ïÞÈØí, ·ÜàÜßçÏÞ, ÈNáæ¿ ··Èá¢
Ïá®Øí ®K ÎÇcØí@æa dÉÖíÈBZ ©UÄáæµÞIᢠØbÏ¢ÉøcÞÉíÄÄ ææµÕøßAáKÄßÈᢠçÕIßÏÞÃá ÈNáæ¿ '··X ÕøáKÄí.  ù×cÏᢠÏâçùÞÉcX ÏâÃßÏÈᢠ¨ ø¢·Já ÈNáæ¿ ÎáX·ÞÎßµ{ÞÏáIí. ¥ÕVAᢠÉçf, ÉâVÃÕ߼Ϣ µÞÃÞÈÞÏßGßÜï.

¼ßÉß®ØßæÈ æÕÜïÞX 1982W ù×c øâÉ¢ÈWµßÏ ©Éd·Ù ¥Çß×íÀßÄ çùÁßçÏÞ ÈÞÕßç·×X Ø¢ÕßÇÞÈÎÞÃá ç·ïÞÈØí (ç·ïÞÌW ÈÞÕßç·×X ØÞxææÜxí ØßØíx¢). ÈâçùÞ{¢ ©Éd·ÙBZ ¨ ÉiÄßÏáæ¿ ÍÞ·ÎÞÏß ÌÙßøÞµÞÖJáæICßÜᢠ¼ßÉß®ØßæÈ µ¿JßæÕGáK øàÄßÏßW dÉÕVJÈ ÎßµÕí ææµÕøßAÞX §ÄáÕæø µÝßEßGßÜï. ¼ßÉß®ØßÈᢠç·ïÞÈØßÈᢠÌÆÜÞÏß ÏâçùÞÉcX ÏâÃßÏX ÕßÍÞÕÈ¢ 溇áK ©Éd·Ù Ø¢ÕßÇÞÈÎÞÃá ·ÜàÜßçÏÞ. ¦ÆcçJÄá øIᢠææØÈßµ ÈßÏdLÃJßÜÞæÃCßW ·ÜàÜßçÏÞ ÉâVÃÎÞÏᢠØßÕßÜßÏX ÈßÏdLÃJßÜÞÃí.

®LÞÏÞÜᢠ§Ká øÞ¼ÞÕí ¼ßÉß®Øí ÄæK. ØVçÕ, ÈÞÕßç·×X, ÍâµO ÉÀÈ¢, dÉպȢ, çùÞÁí_ ùÏßW_çÕcÞÎ ·ÄÞ·Ä¢ ®KßÕÏáæ¿ µÞøcfÎÎÞÏ ÈßÏdLâ, ÕÈc¼àÕß Ø¢øfâ ®Ká çÕI æÎÞææÌÜßÜᢠµÞùáµ{ßÜᢠÕæø ¼ßÉß®Øí ©ÉçÏÞ·ßAáKá. ¼ßÉß®Øßæa ØíÅÞÈ¢ ÈNáæ¿ ··X µ‡¿AáK ²øá µÞÜ¢ ÕøáæÎKá dÉÄàfßAÞ¢. ··X ÉâVÃÎÞÏᢠdÉÕVJÈؼí¼ÎÞÏÞW ÈÎáAá µâ¿áÄW ·ÎçÏÞæ¿ È¿AÞæÎKÄá ØÄc¢.
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത