"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


തിങ്കളാഴ്‌ച, ജനുവരി 16, 2012

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്രയമായി നോര്ക റൂട്സ് ഉപ കേന്ദ്രം; ബെങ്ങലുരുവില്‍ !!

ÌÞ¢±âV: dÉÕÞØß ÎÜÏÞ{ßµZAá ØbÉíÈØÞËÜcÎÞÏß çµø{ ØVAÞøßæa dÉÕÞØß çfÎ ÕßÍÞ·ÎÞÏ çÈÞVA ùâGíØí ©ÉçµdwJßæa dÉÕVJÈ¢ ÌÞ¢±âøßW ¨ ÎÞØ¢ 31Èí ¦ø¢ÍßAáKá. §LcÏßæÜ ÎÜÏÞ{ß Ø¢¸¿Èµ{áæ¿ µâGÞÏíÎÏÞÏ 'æËÏíÎ'Ïáæ¿ ¦ÍßÎá~cJßW ¥ZØâV dÖàÈÞøÞÏà ØÎßÄßÏßÜÞÃá çÈÞVA ùâGíØßæa dÉÕVJÈ¢ ¦ø¢ÍßAáµ. çµø{ dÉÕÞØßµÞøc ÎdLß æµ.Øß. ç¼ÞØËí çµdwJßæa ©Æí¸Þ¿È¢ ÈßVÕÙßAá¢. çµø{ dÉÕÞØßçfÎÕµáMá dÉßXØßMW æØdµGùß ¿ß.æµ. ÎçÈÞ¼íµáÎÞV, çÈÞVA ùâGíØí Øߧ² çÈÞÏW çÄÞÎØí ®KßÕV ÉæC¿áAá¢.

ÎÞØJßæÜ ¦ÆcæJ ÄßCZ, æºÞŒ ÆßÕØB{ßW çÈÞVAÏáæ¿ ÄßøáÕÈLÉáø¢, æµÞ‚ß çµdwB{ßW ÈßKáU ©çÆcÞ·ØíÅV ÌÞ¢±âøßW ®JáæÎKá Øߧ² çÈÞÏW çÄÞÎØí 'ÎçÈÞøÎ'çÏÞ¿á ÉùEá. ÕßçÆÖJá çÉÞµáK ÎÜÏÞ{ßµ{áæ¿ ØVGßËßAxí ¥xØíçx×X, dÉÕÞØß çfÎÈßÇß, §X×áùXØí, Îxí ¦ÈáµâÜcBZ Äá¿BßÏÕÏáæ¿ ¥çÉfµZ ¨ ©çÆcÞ·ØíÅV ØbàµøßAá¢. ØVGßËßAxáµZ çµø{JßW æµÞIáçÉÞÏß øIá ÆßÕØJßȵ¢ ¦ÕÖcÎÞÏ ¥xØíçx×X È¿Jß ¥çÉfµÈá Äßøßæ‚JßAá¢. ÕßÕßÇ dÉÕÞØß çfÎÉiÄßµ{ßW ¨ ©çÆcÞ·ØíÅV ÌÞ¢±âøßW ©IÞµáK øIá ÆßÕØJßW ÎÜÏÞ{ßµZAá ÕßÕøBZ ÜÍcÎÞAá¢.

ÄÞWAÞÜßµ ¥¿ßØíÅÞÈJßÜÞÃá dÖàÈÞøÞÏà ØÎßÄß ³ËßØßW çÈÞVA çµdw¢ dÉÕVJßAáµ. ÉßKà¿á ØbL¢ ØìµøcæÎÞøáAß çÈÞVA ùâGíØí dÉÕVJÈ¢ ¥çBÞGá ÎÞxá¢. ÎÞØJßæÜ ¦ÆcæJ ÄßCZ, æºÞŒ ÆßÕØB{ßW ®JáKÄá dÉÞø¢ÍÈßÜÏßW ÎÞdÄÎÞÃí. ÌÞ¢±âV ÎÜÏÞ{ß ØÎâÙJßW ÈßKáU dÉÄßµøâ Îßµ‚ÄÞæÃKá µIÞW ÌÞ¢±âøßW ØíÅßøÎÞÏß çÈÞVA ©çÆcÞ·ØíÅæø ÈßÏÎßAá¢.

§LcÏíAµJᢠçµø{JßÈá ÉáùJᢠÄÞÎØßAáK ÎÜÏÞ{ßµZAÞÏß çµø{ ØVAÞøßæa §X×áùXØí ÉiÄßÏßæÜ Äáµ ²øáÜf¢ øâÉÏßWÈßKá øIáÜf¢ øâÉÏÞÏß ©ÏVJßÏßGáIí. ÕßçÆÖ ÎÜÏÞ{ßµZAá ÎÞdÄ¢ ÜÍcÎÞÏßøáK ¨ ¦ÈáµâÜc¢ §LcÏßW çµø{JßÈá ÉáùJá ÄÞÎØßAáK ÎÜÏÞ{ßµZAᢠ¯VæM¿áJÞX Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞV ÄàøáÎÞÈß‚ßøáKá. 300 øâÉ dÉàÎßÏ¢ ¥¿‚ÞW ÎâKá ÕV×çJAá øIáÜf¢ øâÉÏáæ¿ §X×áùXØí ÉøßøfÏÞÃá ÉiÄßÏßÜâæ¿ ÜÍßAáµ.

çÈÞVA ÈWµáK çØÕÈB{ᢠÉiÄßµ{á¢
D §X×áùXØí ÉiÄß: ¥Éµ¿ ÎøÃBZAá øIáÜf¢ øâÉÏᢠ¥Éµ¿BZ ÎâÜÎáIÞµáK ¥¢·èÕµÜcBZAí ²øáÜf¢ øâÉÏᢠ§X×áùXØí Éøßøf.

D dÉÕÞØß ÎÜÏÞ{ßµZAÞÏß Äßøß‚ùßÏW µÞVÁí: Æí Ècâ §Lc §X×áùXØí µOÈßÏáÎÞÏß çºVKÞÃßÄá ÈWµáµ. Äßøß‚ùßÏW µÞVÁí dÉÕÞØß ÎÜÏÞ{ßµZAá çµø{JßW Äßøß‚ùßÏW çø~ÏÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAÞ¢. çµø{ ØVAÞøßæa ÕßÕßÇ dÉÕÞØß çfÎÉiÄßµ{áæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈ çø~ÏÞÏß ¨ dÉÕÞØß Äßøß‚ùßÏW µÞVÁ޵ᢠ¥¢·àµøßAáµ.

DÄßøß‚ùßÏW µÞVÁí ÜÍßAÞX: çµø{JßÈá ÉáùJí ¯Äá Ø¢ØíÅÞÈJÞçÃÞ ÄÞÎØßAáKÄí ¥Õß¿æJ ÄÞÎØAÞøÈÞæÃKá æÄ{ßÏßAáK çù×X µÞVÁßæa ɵVMí, øIá ÉÞØíçÉÞVGí èØØí çËÞçGÞ, ù¼ßØíçd¿×X ËàØÞÏß 300 øâÉ ®KßÕ ÎÞdÄÎÞÃá ÉiÄßÏáæ¿ ·áÃçÍÞµíÄÞÕÞµáKÄßÈí ²øá dÉÕÞØß ÎÜÏÞ{ß ÈWçµIß Õøßµ. ´çÆcÞ·ßµ dÉ~cÞÉÈJßÈá ÉßKÞæÜ çÈÞVA ùâGíØßæa
www.norkaroots.net ®K æÕÌíèØxßÜᢠçÈÞVA ùâGíØßæa ùà¼ÈW çµdwB{ßÜᢠÉiÄßAáU ¥çÉfµZ ÜÍcÎÞAá¢.

D dÉÕÞØßµZAÞÏáU 'ØÞLbÈ¢ ÉiÄßÏßæÜÏᢠÎøÃÞÈLø ØÙÞÏ ÉiÄßÏßæÜÏᢠØÙÞÏ¢ ÉÄßÈÞÏßø¢ øâÉÏßWÈßKí §øGßÏÞAßÏßGáIí. 'µÞøáÃc¢ ÉiÄßÏßW ¥ÈcÈÞGßW ÎøßAáK ÎÜÏÞ{ßµ{áæ¿ ÎãÄçÆÙBZ ÈÞGßæÜJßAÞX ÉÄßÈÞÏßø¢ øâÉ ÜÍcÎÞAá¢. ÌÞ¢±âøßW çÈÞVA ©Éçµdw¢ ÕøáKçÄÞæ¿ ¨ çØÕÈBZ µâ¿áÄW µÞøcfÎÎÞAÞÈᢠÌÞ¢±âøßW ÄæK Éâ ÜÍcÎÞAÞÈᢠØÞÇßAá¢. ÕßçÆÖJá ÎøßAáKÕøáæ¿ ÎãÄçÆÙ¢ ÈÞGßæÜJßAÞX 50,000 øâÉÏÞÃá ÜÍcÎÞAáKÄí.

D çÈÞVA ùâGíØßæa æºÏVÎÞX Îá~cÎdLß ©NX ºÞIßÏÞÃí. ÕßÕßÇ Äø¢ çøÞ·B{ÞW µ×í¿æM¿áK dÉÕÞØß ÎÜÏÞ{ßµZAÞÏß æºÏVÎÞX ËIáIí. §ÄßWÈßKáU ØÙÞÏ¢ ÉÄßÈÞÏßø¢ øâÉÏßWÈßKí 25,000 øâÉÏÞAßÏßGáIí.

D çÈÞVA ÌÞ¢±âV ³ËßØßW çfÎÈßÇß æÉX×æa ÕßÙßÄ¢ ØbàµøßAÞX ØìµøcÎáIÞµá¢. Äßøß‚ùßÏW µÞVÁí ÕßÄøâ, ¥çÉf ØbàµøßAW ®KßÕÏᢠ¨ çµdwJßæÜJáK ©çÆcÞ·ØíÅV ÈßVÕÙßAá¢.

D ÕßçÆÖ øÞ¼cB{ßW ç¼ÞÜßAá çÉÞµáKÕøáæ¿ ØVGßËßAxáµZ ®{áMJßW ØÞfcæM¿áJß ÈWµáµæÏKÄßÈá ÉáùçÎ, ÕßçÆÖJá çÉÞµáKÕVAÞÏß ³ùßÏça×X ÉøßÉÞ¿ßÏᢠçÈÞVA È¿JáKáIí. ÕßÕßÇ çÎ~ܵ{ßæÜ ÕßÆ·íÇøÞÃá ÕßçÆÖÏÞdÄÏíAá ÎáçKÞ¿ßÏÞÏáU ÉøßÖàÜÈ¢ ÜÍcÎÞAáKÄí.

D  ÎÜÏÞ{ß ©çÆcÞ·ÞVÅßµ{áæ¿ æÄÞÝßW èÈÉáÃc¢ ©ÏVJáKÄßÈáU çµÞÝíØᢠçÈÞVA ÜÍcÎÞAá¢. ÕßçÆÖçJAá çÉÞµáKÄßÈá ÎáçKÞ¿ßÏÞÏß ²øáÎÞØ¢ ÎáÄW ÎâKá ÎÞØ¢ ÕæøÏáU µÞÜÏ{ÕßÜÞÃá æÄÞÝßW èÈÉáÃc¢ ÕVÇßMßAÞÈáU çµÞÝíØí È¿Jáµ. ©çÆcÞ·ÞVÅß ¯Äá æÄÞÝßW çÎ~ÜÏßçÜAÞçÃÞ çÉÞµáKÄí, ¥ÄÈáØø߂޵ᢠÉøßÖàÜÈ µÞÜÏ{Õí. ¥ÄÄá çÎ~ÜÏßæÜ ÕßÆ·íÇV ÈÏßAáK çµÞÝíØí ÉâVJßÏÞAáKÕVAá çÈÞVA ØVGßËßAxí ÈWµá¢.

¨ ØVGßËßAxí  ©çÆcÞ·ÞVÅßkAá æÄÞÝßW èÈÉáÃcÎáæIKá æÄ{ßÏßAáKÄßæÈÞM¢ ÍÞÕßÏßW ÕßçÆÖJá µâ¿áÄW dÉçÏ޼ȵøÎÞµáµÏᢠ溇á¢. ÕßçÆÖJá çÉÞµáçOÞZ ¥ùßEßøßçAI µÞøcBZ Ø¢Ìt߂ᢠ©çÆcÞ·ÞVÅßµZAá ÉøßÖàÜÈ¢ ÈWµá¢. æÄÞÝßÜçÈb×µVAá ç¼ÞÌí çÉÞVGW ÕÝß çÉøá ù¼ßØíxV 溇ÞÈáU ØìµøcÕᢠçÈÞVA ÜÍcÎÞAá¢.
(courtesy;manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത