"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 16, 2011

ബ്രിട്ടനില്‍ ടയര്‍ 2 വിസ സ്പോന്സോര്മാര്‍ക്ക് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വരുന്നു. !!


eWvS³: {_n«ojv sXmgnÂZmXm¡Ä¡v hntZi sXmgnemfnIsf dn{Iq«v sN¿m\pÅ \S]Sn{Ia§Ä thK¯nem¡m³ bpsI Cant{Kj³ hIp¸v SbÀ 2 hok t{]mkknwKn\v ^mÌv {Sm¡v kwhn[m\w GÀs¸Sp¯p¶p. SbÀ 5 hokbv¡pw Cu kuIcyw GÀs¸Sp¯pw. CXphgn kÀ¡mcn\v A[nI ^okv CuSm¡msa¶ sa¨hpw Cant{Kj³ hIp¸v ap¶n ImWp¶p.

{]oanbw kvt]m¬kÀ knÌw F¶mWnXn\p t]cp \ÂInbncn¡p¶Xv. HutZymKnI {]Jym]\w DS\pWvSmIpw. ]gb coXnbpw CtXmsSm¸w XpScpw. thK¯n \S]Sn{Ia§Ä ]qÀ¯nbm¡Wsa¶pÅhÀ¡mWv A[nI ^okv AS¨v ]pXnb coXn D]tbmKs¸Sp¯m\pÅ kuIcyw.

{]XnhÀjw 20,000 ]uWvSv Bbncn¡pw h³InS _nkn\kpIÄ ^mÌv {Sm¡v kuIcy¯n\p \ÂtIWvS ^okv. sNdpInS _nkn\kpIÄ F®mbncw ]uWvSpw ASbv¡Ww.

 
_n«\n IpSntbä¡mÀ¡p sN¿mhp¶ tPmenIfpsS F®w hoWvSpw Npcp¡n; aebmfnIÄ¡v I\¯ Xncn¨Sn


eWvS³: bpsIbn IpSntbä¡mÀ¡v sN¿mhp¶ kvs]jenÌv tPmenIfpsS ]«nIbn (tjmÀt«Pv HIypt¸j³ enÌv) hoWvSpw sh«n¨pcp¡Â. cmPy¯n\v BhiyapÅ taJeIfn am{Xw hntZi¯p\n¶p sXmgnemfnIsf kzoIcn¨m aXnsb¶ \bw IÀi\ambn \S¸m¡p¶Xnsâ `mKamWnXv. \S¸phÀjw \hw_À 14 apXemWv ]pXnb tjmÀt«Pv HIypt¸j³ enÌv {]m_ey¯n hcnI.

t]mbnâvkv t_kvUv kwhn[m\¯n SnbÀ 2 hokbnemWv tjmÀt«Pv H¡pt¸j\pIfnte¡v hntZinIsf dn{Iq«v sN¿p¶Xv. bqtdm]y³ bqWnb\p ]pd¯p\n¶pÅ hnZKv[ sXmgnemfnIÄ¡v At]£n¡m\pÅ dq«mWnXv (sslen kvInÂUv ssa{Kâvkv t{]m{Kmw).

ssat{Kj³ AssUzkdn I½än (FwFkn) in]mÀi A\pkcn¨mWv kÀ¡mÀ Xocpam\w. 2,30,000 ¯nÂ\n¶v 40,000 Ipd¨v 1,90,000  F¯n¨ncn¡pIbmWnt¸mÄ. CXn Npcp¡w tPmenIÄ am{XamWv hntZinIÄ¡v sN¿m³ A\paXnbpÅXv.

]e HgnhpIfpw \nI¯m³ \m«n Xs¶ BfpWvsS¶v FwFkn NqWvSn¡m«nbncp¶p. sk¡³Udn FUypt¡j³ _tbmfPn So¨À, kv]o¨v B³Uv emwtKzPv sXdm¸nÌv, ^mÀaknÌv, HmÀt¯m]vänÌvkv, shädn\dn kÀP³, dm¦v B³Uv ^b HmÀ¡kv{S aypkojy³ XpS§nb t]mÌpIfmWv enÌn \n¶pw Hgnhm¡nbncn¡p¶Xv.

enÌnse Nne XkvXnIIfn _tbmfPn So¨Àamcpw ^mÀaknÌpIfpw shädn\dn kÀP·mcpsams¡ Gähpa[nIw F¯p¶Xv C´ybn \n¶pamWv {]tXyIn¨v tIcf¯n \n¶v. CtXmsS C¯c¡mcpsS {_n«\ntebv¡pÅ hchv A¸msS \nebv¡pw.

AtXkabw BIvNzdokv, ssl Câ{Knän ss]¸v shÂUÀ, F¬hb¬saâ kbânÌv, PntbmsIanÌv tPmenIÄ ]pXpXmbn DÄs¸Sp¯nbn«papWvSv.

F¶m Cu hn`mK¯nse sXmgnehkc§Ä ImWn¨v ]ckyw \evInbtijw \memgvN¡pÅn kztZinIfpsS CSbn \n¶v tPmen¡msc e`n¨nsæn am{Xw tjmÀt«Pv H¡WvSt¸j³ enÌn DÄs¸Sp¯psa¶pw ]dbp¶pWvSv.hmÀjnI ]cn[nbnepÅ XkvXnIÄ¡mbv At]£n¡pt¼mÄ SnbÀ 2 hok, hok dq«neqsSbpÅ \nÀ±njvS kÀ«n^nt¡ävkv Hm^v kvt]m¬kÀjn¸n\pÅ FÃm At]£Icpw \hw_À 14 apXepÅ ]pXnb enÌv A\pkcn¨mbncn¡pw At]£nbvt¡WvSXv.

 {_n«\n amtcyPv hokbv¡v ]pXnb amÀK\nÀtZi§Ä

eWvS³: {_n«\nse kp{]ow tImSXn \nÀtZia\pkcn¨v bpsI t_mÀUÀ GP³kn amtcyPv hok am\ZWvU§fnepw amÀK\nÀtZi§fnepw amäw hcp¯n. Iznebpw _n_nbpw tlmw sk{I«dns¡Xntc \ÂInb tIknsâ hn[nbnembncp¶p tImSXnbpsS kp{][m\ ]cmaÀi§Ä.

21 hbkn XmsgbpÅ ]¦mfn¡v hok A\phZn¡nsö N«s¯bmWv ChÀ tNmZyw sNbvXXv. (This case challenged the requirement under paragraph 277 of the Immigration Rules for both foreign spouses and their sponsors in the UK to meet a minimum age of 21 before the foreign spouse could be granted a visa to enter or remain as a spouse or partner. Paragraph 277 (along with other paragraphs of the Immigration Rules) was amended on 27 November 2008 to raise the minimum age from 18 to 21.)tImSXn hn[n ChÀ¡v A\pIqehpambncp¶p. hymP hnhml§fpw \nÀ_ÔnX hnhml§fpw XSbm\mWv hnhml¯n\p Ipdª {]mbw 18 hbkn \n¶v 21 hbkmbn DbÀ¯n tlmw Un¸mÀ«vsaâv D¯chn«Xv. F¶m \nba]cambn hnhmlw Ign¨hscbpw CXp {]XnIqeambn _m[n¡p¶psh¶v tImSXn IWvsS¯n. CX\pkcn¨v Ipdª hnhml {]mbw hoWvSpw 21  \n¶p ]Xns\«m¡nbn«pWvSv. hnhmlnX Z¼XnIÄ¡pw ]mÀSvWÀamÀ¡pw kzhÀK ]¦mfnIÄ¡pw CXv Hcpt]mse _m[nIambncn¡pw.

tImSXn hn[nbpsS ]pXnb \nba¯nse \nÀhN\¯n C§s\mWv ]cmaÀin¡p¶Xv. (Husband, wife or civil partner, Unmarried or samesex partner, and Fiance(e) or proposed civil partner categories.)]pXnb N«w \S¸phÀjw 28 apX {]m_ey¯n hcpw.

PÀa\nbn Cc« ]ucXz hyhØIÄ Cfhp sN¿m\pÅ {iaw ]cmPbs¸«p

_Àen³: hntZi ]uc³amÀ¡p PÀa\nbn P\n¡p¶ Ip«nIÄ¡v 23 hbkn\p tijhpw Cc« ]ucXzw A\phZn¸n¡m³ {]Xn]£¯pÅ CSXp]£w \S¯nb {iaw ]mÀesaân ]cmPbs¸«p.

Nm³kneÀ AwKe saÀ¡ensâ skâÀþssdäv kJyw Cu \nÀtZis¯ ]qÀWambn \ncmIcn¡pIbmbncp¶p. Ct¸mgs¯ \nbaw A\pkcn¨v, hntZinIÄ¡p P\n¡p¶ Ip«nIÄ¡v 23 hbkp hsc Cc« ]ucXzw A\phZ\obamWv. AXn\pÅn GXp ]ucXzw thWsa¶v AhÀ¡pXs¶ kzbambn Xocpam\n¡mw. 23 hbkn\pÅn Xocpam\ambnsæn PÀa³ ]ucXzw d±m¡pIbpw sN¿pw.

Cu \nba¯n Imem\pkrXamb t`ZKXn BhiyamsW¶v {Ko³ ]mÀ«nbpw `cW]£hpw A`n{]mbs¸s«¦nepw CSXp]£¯nsâ \nÀtZi§Ä AhÀ¡p kzoImcyambn FSp¡msX ]mÀesaân ]cmPbs¸Sp¯pI am{Xaà bphP\§sf hcpXnbnem¡n thm«p t\Sm\pÅ CSXp]£ X{´ambn {]Xn]£¯pÅ aäp I£nIÄ hymJym\n¡pIbpw sNbXp.

 
PÀa\nbn Cc« ]ucXz hyhØIÄ Cfhp sN¿m\pÅ {iaw ]cmPbs¸«p

_Àen³: hntZi ]uc³amÀ¡p PÀa\nbn P\n¡p¶ Ip«nIÄ¡v 23 hbkn\p tijhpw Cc« ]ucXzw A\phZn¸n¡m³ {]Xn]£¯pÅ CSXp]£w \S¯nb {iaw ]mÀesaân ]cmPbs¸«p.

Nm³kneÀ AwKe saÀ¡ensâ skâÀþssdäv kJyw Cu \nÀtZis¯ ]qÀWambn \ncmIcn¡pIbmbncp¶p. Ct¸mgs¯ \nbaw A\pkcn¨v, hntZinIÄ¡p P\n¡p¶ Ip«nIÄ¡v 23 hbkp hsc Cc« ]ucXzw A\phZ\obamWv. AXn\pÅn GXp ]ucXzw thWsa¶v AhÀ¡pXs¶ kzbambn Xocpam\n¡mw. 23 hbkn\pÅn Xocpam\ambnsæn PÀa³ ]ucXzw d±m¡pIbpw sN¿pw.

Cu \nba¯n Imem\pkrXamb t`ZKXn BhiyamsW¶v {Ko³ ]mÀ«nbpw `cW]£hpw A`n{]mbs¸s«¦nepw CSXp]£¯nsâ \nÀtZi§Ä AhÀ¡p kzoImcyambn FSp¡msX ]mÀesaân ]cmPbs¸Sp¯pI am{Xaà bphP\§sf hcpXnbnem¡n thm«p t\Sm\pÅ CSXp]£ X{´ambn {]Xn]£¯pÅ aäp I£nIÄ hymJym\n¡pIbpw sNbXp.

(courtesy:deepika.com - dnt¸mÀ«v: tPmkv Ip¼nfpthen )
 

(courtesy:deepika.com -dnt¸mÀ«v: tPmkv Ip¼nfpthenÂ)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത