"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ശനിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 31, 2011

അമേരിക്കകാരെ പഠിപ്പിക്കാന്‍ !!

ÎßAÕøᢠÉÀßAÞX Ïá®ØßæÜJáçOÞZ, ¥çÎøßAAÞæø ÉÀßMßAÞÈÞÃí dÖ༠øÞ¼X ®K ÎÜÏÞ{ß ¥ÇcÞÉßµ µÝßEÕV×¢ ¥çBÞGá ÉùKÄí. ¥ÄᢠçÜÞµ¢ ¦ÆøßAáK ËáZæædÌxí ØíçµÞ{V×ßçMÞæ¿. ÉJáÜf¢ øâÉ d·ÞaᢠÏá®ØßçÜAᢠÄßøß‚áÎáU ÕßÎÞÈ¿ßAxᢠ¥¿BáK ËáZæædÌxí ¿à‚V ®µíØíçºFí ¥ÕÞVÁÞÃí dÖà¼ÏíAá ÜÍß‚Äí.

ÄßøáÕÈLÉáø¢ §aVÈÞ×ÈW Øíµâ{ßæÜ ØàÈßÏV æØAXÁùß æصí×X çÎÇÞÕßÏᢠ¥AÞÆÎßµí ØâMVææÕØùáÎÞÏ dÖ༠¥BæÈ ¦ùáÎÞØ¢ ÎÞØ ºcáØßxíØßæÜ ¦XçÁÞÕV ææÙØíµâ{ßW ¥ÇcÞÉßµÏÞÏß. ɵø¢, ¦XçÁÞ ÕùßæÜ ØíxàÕí ØÞXçÌÞY ÄßøáÕÈLÉáø¢ Øíµâ{ßÜáæÎJß. Ïá®Øí ÕßçÆÖ µÞøcÕµáMí çÜÞµæJ 155 øÞ¼cB{ßÜÞÏß È¿MÞAáK ËáZæædÌxí çdÉÞd·ÞÎáµ{ßW ¯xÕᢠÎßµ‚ ÕßÍÞ·JßW æÉ¿áKÄÞÃí ¿à‚V ®µíØíçºFí çdÉÞd·Þ¢. 2010 _ 11 ÕV×¢ §ì ØíçµÞ{V×ßMßÈí §LcÏßWÈßKá ÄßøæE¿áAæMG ¯Ýá çÉøßW ÆfßçÃLcÏßW ÈßKí dÖ༠ÎÞdÄÎÞÏßøáKá. ÎxáUÕV ÁWÙß, ¥ÙN ÆÞÌÞÆí, ØâùJí, Îá¢ææÌ Äá¿BßÏ Øí@ÜB{ßWÈßKí. Ø¢¸JßW ÕÈßÄÞ ¦ÇßÉÄcÎÞÏßøáKáæÕKá ÉùÏÞ¢. ¯ÝßW ¦ùáçÉøᢠÕÈßĵZ.

¦Æc¢ æædÁÕß¹í
ÄßøáÕÈLÉáøçJAá çÉÞøáçOÞZ ÍÞøcæÏÏᢠøIá ÎAæ{ÏᢠØíxàÕí µâæ¿ µâGßÏßøáKá. ¥Õßæ¿ ØíxàÕßæa Õà¿ÞÃá dÖà¼ÏíAá ÄÞÎØßAÞX ÈWµßÏÄí. Øíµâ{ßçÜAí 40 µßçÜÞÎàxùáIí. §ÄùßEÄßÈÞW ÉáùæM¿á¢ ÎáXÉáÄæK dÖ༠§aVÈÞ×ÈW ææÜØXØí ®¿áJßøáKá. ¥Õßæ¿æÏJß ¦ÆcæÎÞøá µÞV ÕÞBß (ËáZæædÌxí d·ÞaßæÜ Éâ ¥dÄ ÕÜáÄÞÃí). æØÉíx¢ÌùßÜÞÃá æØÎØíxV Äá¿BáKæÄCßÜᢠ²Þ·ØíxßWÄæK ¥Õßæ¿æÏJßÏßøáKá. §¿ÏíAá ÍVJÞÕí øÞ¼ÈᢠÏá®ØßæÜJß. ²Kß‚í ÈÏÞd·Õæø µÞùßW. 800 µßçÜÞÎàxV. Äßøß‚áU Æâø¢ dÖ༠ÄæK æædÁÕí æºÏíÄçÄÞæ¿ ¦ çÉ¿ßÏBá ÎÞùß. ææÙçÕÏßæÜ 100 µßçÜÞÎàxV ØíÉàæÁÞKᢠ²øá dÉÖíÈÎÜïÞÄÞÏß.

Äça¿¢, ææÇøc¢
ØíçµÞ{V×ßMáµ{ßW ¯xÕᢠæÕÜïáÕß{ßÏáUÄÞÃá ¿à‚V ®µíØíçºFí çdÉÞd·Þ¢. ²xÏíAáU ·çÕ×ÃçÎÞ ØíçµÞ{V×ßMí ç¼ÄÞAZ ²øáÎß‚áU ÉÀÈ, ÉøßÖàÜÈ ÉøßÉÞ¿ßµç{Þ ¥Üï §Äí. Îùß‚í, Øíµâ{ßæÜJß ÕßÆcÞV@ßµæ{ ÉÀßMß Aâ. ²øá æØÎØíxV ÎáÝáÕX ¥Õøáæ¿ ¥ÇcÞÉßµÏ޵â. ²MæÎJßÏ ÕæøÞæA Ïá®Øßæa ²ÞçøÞ çµÞÃßÜÞÏßøßAá¢.

ÎÞغcáØßxíØßæÜ Îßµ‚ Øíµâ{ÞÏ ¦XçÁÞÕùßW ²XÉÄá ÎáÄW 12 Õæø ÐÞØáµ{ÞÃáUÄí. æÎÞJ¢ 1500 ÕßÆcÞV@ßµZ. ØÞOJßµÎÞwc¢ µÞøâ ¥ÇcÞɵæø µáù‚ÄßÈÞW ²ÞçøÞ ÐÞØßÜᢠ26 ÕßÆcÞV@ßµ{áIÞÏßøáKá. ÎâKá ÐÞØáµ{ßÜÞÏß 78 çÉæøÏÞÃá dÖ༠ÉÀßMß‚Äí. Õß×Ï¢ ÌçÏÞ{¼ß. ¥çÎøßA AÞøÞÏ 15 _ 16 dÉÞÏAÞæø æÎøáAÞX ºßÜïù ææÇøcÕᢠÄça¿ÕáæÎÞKᢠçÉÞø. Éçf, ¦XçÁÞÕùßæÜ ÕßÆcÞV@ßµZ ÎøcÞÆAÞøÞÏßøáKá. ÙÞVÕÞÁí ÜfcÎßGá ÉÀßAáKÕøÞÃÕV.

ÉÀßAÞX ¥ÈáÕÆßAáµ
ÄßøáÕÈLÉáøæJ Øíµâ{ßW çµ¢dÌß¼í ØßÜÌØíµâ¿ß ÉßLá¿øáKÄßÈÞW ¥ÇcÞÉÈJßW ÕÜßÏ ÕcÄcÞØ¢ dÖà¼ÏíAí ¥ÈáÍÕæMGßÜï. µáEáBZAá çºÞùáøá{ ÈWµáK çÉÞæÜ ®ÜïÞ¢ ÉÀßMßAáK øàÄßÏÜï ¥çÎøßAÏßW. çÉ¿ßMß‚áU ÉÀßMßAÜáÎßÜï. µáGßµZ ØbLÎÞÏᢠØbÄdLÎÞÏᢠÉÀßMßAáµ. ¥ÄßÈáU ¥ÕØøÕᢠØÙÞÏÕᢠÈWµß ÕÝßµÞGßµ{ÞÏß ¥ÇcÞɵøá¢. æËØßÜßçxxV ®K çùÞZ ¦Ãí ¥ÇcÞɵVAáUÄí. ÉÞÀBZ æºÞÜïßMÀß MßAáKÄßçÈAÞZ ÌáißÎáGáUÄÞÃßÄí.

çµÞMßÏ¿ßAçÜï
ËáZæædÌxí ØíçµÞ{V×ßMßÈí ¥çÉfßAáçOÞZ ¦Æc¸GJßW øIí ©ÉÈcÞØBZ ®ÝáÄâ. §Äá ÎxÞæøæAÞæICßÜᢠ®ÝáÄßMßAÞX ºßÜV dÖÎßAá¢. ¦ ÄdL¢ ¦vÙÄcÏÞÃí. ¦ ¥çÉfÏáæ¿ µ@ µÝßEá ®Kí ©ùMßAÞ¢. ÕÜßÏ ØÞÙßÄcÍ¢·ßæÏÞKᢠçÕI; ®ÝáJßW ¦vÞV@Ä ©IÞ ÏÞW ÎÄß. ÉùÏáK µÞøcBZ ÏáµíÄßØÙÕᢠØÄcÕáÎÞÏßøßAâ. ¥çÉf µøßWÈßKá ÎáMçÄÞ{¢çÉøáæ¿ ºáøáAMGßµÏÞÃá µÝßEÕV×¢ ÄÏÞùÞ AßÏÄí. §Õæø ÁWÙßÏßW §aVÕcâÕßÈá Õß{ß‚á. Ïá®ØßWÈßKá ÈÞÜáçÉøᢠ¯ÄÞÈᢠ§LcAÞøᢠ¥¿BßÏ ÉÞÈW. ÄßøæE¿áAæMGÞW ÉßKà¿á ç¿ÞËW
(TOEFL) çÏÞ·cÄ çȿâ. ÉÀßMßAáK Õß×ÏÕᢠÎxᢠÉøß·Ãß‚á, ɵø¢ ¥ÏÏíAÞÈáU ¥ÇcÞɵæø Ïá®ØßW ÄßøæE¿áAáKçÄÞæ¿ È¿É¿ßdµÎ BZ ¥ÕØÞÈßAá¢. ØíçµÞ{V×ßMßÈÞÏß ·ìøÕÉâVÕ¢ dÖÎßAáKÕVAá dÖ༠øÞ¼æa ©ÉçÆÖ¢ çÄ¿Þ¢. E-mail: sreeja_00@hotmail.com
(courtesy;manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത