"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 21, 2011

തമിഴ് നാട്ടിലേക്കുള്ള കെ എസ് ആര്‍ ടി സി രാത്രി സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തലാക്കി. !!

æµÞGÞøAø: ÎáˆæMøßÏÞV Õß×ÏJßW ¥ÄßVJßÏßÜáU Ø¢¸V×æJ Äá¿VKá ¼ßˆÏßW ÈßKá ÄÎßÝíÈÞGßçÜAáU øÞdÄß ØVÕàØí æµ®Øí¦V¿ßØß ÈßVJÜÞAß. ÌÞ¢±âV ØVÕàØáµZ ÄÎßÝíÈÞ¿í ²ÝßÕÞAß ÌçJøß ÕÝß Äßøß‚áÕßGá. ÄÎßÝíÈÞ¿í æÉÞÜàØí Ø¢øfâ ©ùMÞAáK ÌØí ØVÕàØáµZ ÎÞdÄ¢ È¿JßÏÞW ÎÄßæÏKÞÃá ÎÞçȼíæÎaßæa ÄàøáÎÞÈ¢. §çÄÞæ¿ ¼ßˆÏßW ÈßKá ÄÎßÝíÈÞGßçÜAáU ÌØí ØVÕàØáµZ ÍÞ·ßµÎÞÏß.

æµ®Øí¦V¿ßØß ÌØáµZAá çÈçø µÝßE ÆßÕØ¢ È¿K ¦dµÎÃJßÈá ÉßKßW §Õß¿æJ ØÎÞLø ØVÕàØáµZAá ÉCáæIKí ¦çøÞÉâ ©ÏVKßGáIí. æµÞGÞøAø, æµÞˆ¢, ÉáÈÜâV ÁßçMÞµ{ßW ÈßKá 12 ØVÕàØáµ{ÞÃá ÆßÕØÕᢠÄÎßÝíÈÞGßçÜAáUÄí. æÄCÞÖß, ÄßøáæÈWçÕÜß, É{Èß ØVÕàØáµ{ÞÃßÕ. Ø¢¸V×ÕᢠÕÝßÄ¿ÏÜᢠÕcÞɵÎÞÏçÄÞæ¿ ÌØáµZAá Ø¢øfâ ÈWµÃæÎKá ÎÞçȼíæÎaí ÄÎßÝíÈÞ¿ßçÈÞ¿í ¦ÕÖcæMGßøáKá. ɵW Ø¢øfâ ÈWµÞæÎKá ÄÎßÝíÈÞ¿í ©ùMá ÈWµßÏßGáIí.

çµø{ ¥ÄßVJßÏßW ÈßKá æÉÞÜàØí Ø¢øfÃçJÞæ¿ çµÞYçÕÞÏßÏÞÏÞÃá ÌØáµZ ÄÎßÝíÈÞGßçÜAá çÉÞµáKÄí. ÌÞ¢±âV ÌØáµZ ÌçJøß, ÎÞÈLÕÞ¿ß ÕÝß 90 µßçÜÞÎàxV ¥Çßµ¢ ²Þ¿ßÏÞÃí ÌÞ¢±âøßW ®JáKÄí. èÕµßÏÞÃá ÌØáµZ ²Þ¿áKÄí. æµÞGÞøAøÏíAá ÉáùæÎ ÄßøáÕÈLÉáø¢, ÄßøáÕˆ ®KßÕß¿B{ßW ÈßKá ÌÞ¢±âøßçÜAá ÌØí ØVÕàØáIí. æµÞGÞøAøÏßW ÈßKáU øIá ÌØáµ{ᢠÌÞ¢±âøßW ÈßKí §KæÜ Äßøßæ‚JßÏßG߈. ¼ßˆÏßW ÈßKá ØVÕàØí È¿JßÏ øIá ÌØáµZ Éá{ßÏùÏßW µÝßE ÆßÕØ¢ ¦dµÎßAæMGßøáKá. Ø¢ÍÕJßÈá ÉßKßW çµø{JßæÜ ØÎÞLø ØVÕàØáµÞøÞæÃKá Ø¢ÖÏÎáæIKá ÎÞçȼíæÎaí ÉùÏáKá.
(courtesy:manoramaonline.com)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത