"എന്റെ ഈ ബ്ലോഗും, മറ്റു ബ്ലോഗ്ഗുകളും ക്ലിയര്‍ ആയി വായിക്കാന്‍ മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ്, Chrome ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവ രണ്ടിലും മാത്രമേ ക്ലിയര്‍ ആയി ഫയല്‍ ഓപ്പണ്‍ ആയി വരികയുള്ളൂ ന്യൂസുകള്‍ വലുതായി വയിക്കനമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ കീ ബോര്‍ഡിലെ കണ്ട്രോള്‍ ബട്ടന്‍ അമര്‍ത്തി മൗസ് സ്ക്രോല്‍ ഫ്രന്റ്‌ ലേക്ക് തിരിക്കുക. ബ്ലോഗ്‌ മൊത്തം വലുതാക്കി കാണാം, വായിക്കാം. താഴേക്ക്‌ സ്ക്രോല്‍ ചെയ്താല്‍ ചെറുതാക്കുകയും ആവാം. ബ്ലോഗെഴുത്ത് (വാര്‍ത്തകള്‍ തിരഞ്ഞെടുത്തു നല്‍കുന്നതിനായി മനോരമ, മാധ്യമം, ദീപിക, മംഗളം, മാതൃഭൂമി, കേരളകൗമുദി, മുതലായ പത്രങ്ങളിലെ വാര്‍ത്തകളോട് കടപ്പാട്.) വായനക്കാര്‍ക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തില്‍ പ്രധാനപെട്ട കേരള, ഇന്ത്യ, വേള്‍ഡ് വാര്‍ത്തകള്‍ ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ വേണ്ടിയുള്ള ഈ സധുധേശം പ്രധാന പത്ര മാധ്യമങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ അപേക്ഷിക്കുനതോടൊപ്പം, ഹെഡിംഗ് ലിങ്ക് അവരുടെ സൈറ്റ്ലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അവരോടുള്ള കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ ഇന്ഫോര്‍മശന്‍ ബ്ലോഗ്ഗിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം ചെയ്യൂ. ബ്ലോഗ്ഗെര്‍.


വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 16, 2011

ഇ യുവില്‍ ഏകീകൃത യുറോപ്യന്‍ വര്‍ക്ക്‌ പെര്മിടും വിസയും പരിഗണനയില്‍ !!

{_kÂkv: bqtdm]y³ bqWnb³ knwKnÄ s]Àanäv \nÀtZiw bmYmÀYyt¯mSv ASp¡p¶p. CXp \S¸mbm bqtdm]y³ bqWnb\nemIam\w Hä hÀ¡v s]Àanäpw GXv AwKcmPyt¯¡pw Htc hokbpamIpw. CX\pkcn¨v bqtdm]y³ bqWnb\v ]pd¯pÅhÀ¡v sXmgnen\mbn bqWnb³ cmPy§fntebv¡v IpSntbdm³ km[n¡pw.

bqtdm]y³ ]mÀesaânsâ knhn en_À«okv, Fwt¹mbvsaâv I½änIÄ \o¡t¯mSv A\pIqe \ne]mSmWv kzoIcn¨ncn¡p¶Xv. bqtdm]y³ bqWnb\nÂs¸« cmPy§fnse ]uc·mÀ¡v Ct¸mÄ AwKcmPy§fnsehnsSbpw hokbnÃmsX k©cn¡mw. CXn\p kam\amb ÌmäkmWv GIoIrX hok \S¸mIp¶tXmsS bqWnb\p ]pd¯p\n¶pÅhÀ¡pw e`yamIp¶Xv.

A]ISIcamb tPmen kmlNcy§fn kwc£Ww, kmaqlnI kpc£nXXzw, s]mXp tkh\§Ä D]tbmKn¡m\pÅ kuIcyw F¶nhbpw CXp {]Imcw hntZi IpSntbä sXmgnemfnIÄ¡p e`n¡pw F¶XmWv CXnsâ {]tXyIX.

F¶mÂ, s_\n^näv Sqdnkw hÀ[n¡m³ am{Xta CXp]Icn¡q F¶p ]e AwKcmPy§Ä¡pw Bi¦bpWvSv. {]mtbmKnIXe¯n CsX§s\ \S¸m¡psa¶Xp kw_Ôn¨pw ]eÀ¡pw bmsXmcp [mcWbpanÃ. AXpsImWvSp Xs¶ Cu \nÀtZiw FÃm cmPy§fpw AwKoIcn¡Wsa¶panÃ. XmXv]cyapÅ cmPy§Ä am{Xw CXv AwKoIcn¨m aXnsb¶ hyhØbnemWv XpS¡¯n \S¸m¡m³ Dt±in¡p¶Xv. ]pXnb hyhØbnt·Â Hcp cmPy¯p IpSntbdnbm cWvSphÀjw B cmPy¯p Xs¶ XpScpIbpw AXn\p tijw bqWnb\nse GsX¦nepw aäp cmPy§fntebv¡v hÀ¡v hokbpw dknU³knbpw amdm\mhpw.

Cbp ]mÀesaâv C¡mcy¯n ASp¯bmgvN thm«n\n«v AwKoImcw \ÂIpsa¶mWv {]Xo£n¡p¶Xv. A§s\sb¦n bqWnb\nse Hmtcm AwKcmPyhpw Cu \nba¯nsâ shfn¨¯n hntZinIÄ¡mbn sXmgn amÀ¡äv Xpd¶p sImSpt¡WvSn hcpw. 

****************************
 bqtdm]y³ bqWnb³ ]pXnb Cant{Kj³ kv{SmäPn {]Jym]n¨p

{_kÂkv: bqtdm]y³ bqWnb\n hnZKv[ sXmgnemfnIfpsS HgnhpIÄ ]cnlcn¡p¶Xn\v bqWnb³ ]pXnb Cant{Kj³ kv{SmäPn Xbmdm¡n. \nba]camb IpSntbäw IqSpX Ffp¸am¡p¶XmWv ]²XnIsf¶v tlmw A^tbgvkv I½ojWÀ knknenb amwkvt{Smw.

sam_nenänbnepw hok \b¯nepamWv IqSpXÂ {]m[m\yw \ÂInbncn¡p¶Xv. sshZKv[y¯n\v A\pkcn¨pÅ tPmenIÄ hntZinIÄ¡v e`n¡p¶ hn[¯nemWv CXp Xbmdm¡nbncn¡p¶Xv. t¥m_Â At{]m¨v Sp ssat{Kj³ B³Uv sam_nenän F¶ kv{SäPn A\pkcn¨v bqtdm]y³ bqWnb\p ]pd¯pÅ cmPy§fpambn IpSntbäw kw_Ôn¨ IcmdpIÄ Xbmdm¡m\pw CXp klmbn¡pw. SpWojy, samtdmt¡m, CuPn]väv F¶o cmPy§fpambn sam_nenän ]mÀSvWÀjn¸pIÄ cq]oIcn¡m³ Xocpam\n¨n«pWvSv.

]mÀSvWÀ cmPy§fn ssat{Kj³ B³Uv sam_nenän dntkmgvkv skâdpIÄ Øm]n¡pw. tbmKyXbv¡\pkcn¨pÅ tPmen sXcsªSp¡p¶Xn\p IpSntbä¡msc klmbn¡p¶Xn\mWnXv.

bqtdm]y³ bqWnb\nse sXmgnenÃmbva 9.5 iXam\w hcpsa¦nepw `qJWvU¯nse P\Xbv¡p {]mbtadn hcnIbmWv. ]e hnZKv[ taJeIfnepw tbmKycmb sXmfnemfnIsf In«m\nÃm¯ AhØbpapWvSv.

hcpw hÀj§fn bqtdm]y³ bqWnb³ cmPy§fnepWvSmhp¶ hnZKv[ tPmen¡mcpsS ZuÀe`yw ap¶n IWvSpsImWvSmWv tlmw A^tbgvkv I½njWÀ C¯csamcp X{´¯n\v cq]w \ÂInbncnbv¡p¶Xv. CX\pkcn¨v hnhn[ taJeIsf kwtbmPn¸n¨pÅ IW¡n Ccp]Xpe£w tPmen¡mscbmWv Bhiyambn hcp¶Xv. CXn tUmIvSÀamÀ, \gvkpamÀ, sIbdÀamÀ F¶nhÀ DÄs¸Sp¶ kwLs¯ ASnb´cambn IpSntbdm³ bqWnb³ e£ywhbv¡p¶p.

C¯c¡mÀ¡pthWvSn Cant{Kj³ \nba§Ä s]mfns¨gpXm\pw I½ojWÀ \nÀt±in¡p¶pWvSv. bqtdm]y³ bqWnb\nse 27 AwKcmPy§Ä¡pw kzoImcyamb Hcp \ne]mSntebv¡pw H¸w \nehmc¯ntebv¡pw Cu \nÀt±iw sImWvSphcm\mWv I½ojWÀ e£yanSp¶Xv. \nehn IpSntbä¡mÀ GsdbpÅ bpsI, AbÀe³Uv F¶o cmPy§sf XmXvImenIambn Hgnhm¡ntb¡pw.

\yq At{]m¨v Sp ssat{Kj³ B³Uv sam_nenän (PnFFwFw) F¶p \maIcWw sNbvX kv{SmäPn dnt¸mÀ«v \nbam[njvSnXambn IpSntbäs¯ t{]mÂkmln¸n¡psa¶v I½ojWÀ ]dbp¶p. BtcmKy taJeIfnepw sFän taJeIfnepamWv tPmen¡mcpsS ZuÀe`yw IqSpXembn DWvSmhp¶Xv. Cu kv{SmäPnbpsS ASnØm\¯n Gjybn \n¶pÅ IpSntbäw {]tXIn¨v C´y¡mcpsS IpSntbäw Ffp¸amtb¡pw. FhnsSbpw CSn¨p tIdp¶ aebmfnIÄ C¡mcy¯n kzm[nXam¡psa¶v {]Xo£n¡mw.

bqWnb³ cmPy§sf IqSmsX t\m¬ bqtdm cmPy§fpambn klIcW¯n\pÅ ]²Xnbpw PnFFwFw bn ]cmaÀin¡p¶pWvSv. CX\pkcn¨v sam_nenänbnepw hokm t]mfnknbnepw amäw hcp¯psa¶pd¸mWv. Gähpw henb IS¼bmbn C´y¡mÀ ImWp¶Xv hokm t]mfnknbmWv. hokm t]mfnkn Cu ]²XnbpsS ASnØm\¯n en_d B¡psa¶mWv Adnbp¶Xv.

bqtdm]y³ bqWnb\nse Nne AwKcmPy§Ä¡v F³Pn\obÀamscbpw sFSn kvs]jenÌpItfbpw BhiyapWvsS¶v t\cs¯Xs¶ hnfw_cw sNbvXXmWv. Cbp CXn\mbn Hcp sh_vsskäpw Bcw`n¨ncp¶p. CXphgn BhiyapÅ cmPy¡mÀ AhcpsS sXmgnehkc§Ä ]qÀWambn IWvsS¯m³ CXphsc km[n¨n«nsöpw shfns¸Sp¯p¶p.

bqtdm]y³ bqWnb³ Bhnjv¡cn¨ tPmen hnZKv[sc Gsd BIÀjn¡m³ \S¸nem¡nb _vfqImÀUv knÌw Hcp]cn[nhsc e£yw IWvsS¶p Nne cmPy§Ä ]dbpt¼mÄ PÀa\n t]mepÅ {]_e bqtdm]y³ AwKw C¡mcy¯n aSnbpw H¸w hkvXpXItfmSv \ockhpamWv {]ISn¸n¡p¶Xv. F´mbmepw Hcp Imcyw C¯cpW¯n Dd¸mbn ]dbm³ km[n¡pw. bqtdm]y³ bqWnb\v ]pdw cmPy§fn \n¶pÅ hnZKv[ sXmgnemfnIsfbpw tPmen¡mscbpw AXymhiyambpw thWw. AXv C´y¡mcmhs« F¶min¡mw.

dnt¸mÀ«v: tPmkv Ip¼nfpthenÂ


sXmgnemfnIfpsS tbmKyX ]cntim[n¡m³ {_n«\n _tbmsa{SnIv sN¡v hcp¶p


eWvS³: hntZi DtZymKmÀYnIÄ¡v {_n«\n tPmen sN¿m³ \nba]camb AÀlXbpWvtSm F¶p ]cntim[n¡m³ sXmgnepSaIÄ¡v C\n _tbmsa{SnIv ]cntim[\ \S¯mw. \S]Sn{Ia§Ä Ffp¸am¡m³ CXp klmbn¡psa¶v Cant{Kj³ a{´n Umanb³ {Ko³.

2012 a[yt¯msS ]pXnb kwhn[m\w \S¸nemIpw. Hm¬sse\mbn tiJcn¨ncn¡p¶ hnhc§fpambn sXmgnÂZmXmhn\v DtZymKmÀYnbpsS hnhc§Ä H¯pt\m¡m\pÅ kuIcyamWv e`n¡p¶Xv.

A\[nIrX IpSntbäw XSbm³ sXmgnepSaIÄ¡p IqSn kuIcyw sNbvXp sImSp¡p¶Xnsâ `mKamWv Cu \S]Snsb¶p {Ko³ hniZoIcn¨p. A\[nIrXambn cmPy¯p X§msa¶p IcpXp¶hÀ¡v CsXmcp ap¶dnbn¸mWv. BÀ¡pw F§s\bpw IpSntbäw \S¯mhp¶ cmPyaà bpsIsb¶p Xncn¨dntbWvSXpWvsS¶pw a{´n.

A`bmÀYnIÄ¡pw bpsIbn X§m³ A\paXn e`n¨ aäpÅhÀ¡pw 2012 apX _nBÀ]nIÄ (_tbmsa{SnIv sdknU³kv s]Àanäv) \ÂIn¯pS§pw. tPmens¡Sp¡p¶bmfnsâ _tbmsa{SnIv sdknU³kv s]Àanäv Hm¬sse\n sXmgnepSabv¡p ]cntim[n¡m³ Ignbpsa¶XmWv CXnsâ Gähpw henb {]tXyIXsb¶pw a{´n ]dªp.

hnceSbmfw, t^mt«m{Km^v F¶o hnhc§Ä _nBÀ]nbn kq£n¡p¶pWvSmIpw. \nch[n tcJIÄ ]cntim[n¡p¶Xnsâ k¦oÀWXbpw kab \jvShpw CXp]tbmKn¡p¶tXmsS ]cnlcn¡m\pw km[n¡pw. Npcp¡n¸dªm cmPy¯v A\[nIrXambn tPmensN¿p¶hsc IpSp¡m\pÅ kÀ¡mcnsâ Gähpw HSphnes¯ X{´amWv Hm¬sse³ sN¡v.


(Courtesy;deepika.com dnt¸mÀ«v: tPmkv Ip¼nfpthenÂ
)

 
Hä¸mew kztZin kpPnXv Fkv \mbÀ aebmfnIfpsS A`nam\apbÀ¯n BÀFkvFbnÂ

eWvS³: bpsIbnse Gähpw anI¨ kwcw`Icn Hcmfmbn {_n«\nse FâÀ{]oW I¬{Sn amKkn sXcsªSp¯ 30 hbkn XmsgbpÅ _nkn\kpImcpsS ]«nIbn CSwt\Sn {it²b\mb Hä¸mew kztZin kpPnXv Fkv \mbÀ AwKoImc¯nsâ asämcp ]Sn IqSn IS¡p¶p.

{_n«\nse AXn{]ikvXamb tdmb skmsskäv Hm^v BÀSvkn AwKambn kpPn¯ns\ sXcsªSp¯ncn¡p¶p. _wKfpcphn Xmakn¡p¶ Sn. inhi¦csâbpw eoebptSbpw aI\mWv kpPnXv. ktlmZc³ sNss¶ sFsFSnbn ]Tn¡p¶p. Ignª 250 hÀjs¯ kwLS\bpsS Ncn{X¯n BZyambmWv Hcp aebmfn¡v BÀFkvF s^temjn¸v In«p¶Xv. Ggp]tXmfw cmPy§fnÂ\n¶pÅ kwcw`Icpw P\§fn kzm[o\w sNep¯nbn«pÅhcpamb 27000 {]apJcmWv BÀFkvFbnepÅXv.

ImÄ amIvkv, s\Âk¬ atWvSe, AeIvkmWvSÀ {Klmw s_Â, s_©an³ {^m¦vfn³, kmaph tPm¬k¬, {]^. Ìo^³ tlm¡nwKvUvkv, NmÄkv Un¡³kv, BUw kvan¯v XpS§nb BZcWobcmb hyànIÄ AwKambncp¶ BÀFkvFbnte¡mWp sIm¨ptIcf¯nsâ A`nam\w hmt\mfw DbÀ¯ns¡mWvSv kpPnXv Fkv \mbÀ IS¶psN¶ncn¡p¶Xv. bpsIbnepÅ kwcw`Isc {]tam«v sN¿p¶ \mjW I¬tkmÀjyw Hm^v bqWnthgvknän FâÀ{]otWgvkv (F³FbpknC)F¶ kwLS\bpambn _Ôs¸«pÅ {]hÀ¯\§fpsS t]cnemWp kpPnXns\ BÀFkvF s^tem Bbn sXcsªSp¯ncn¡p¶Xv.

F³FbpknC F¶ kwLS\bpsS cq]oIcWw sXm«p ]¦mfnbmb kpPnXv 2010 \hw_À hsc AXnsâ D]tZfIkanXnbpsS `mKambncp¶p. kÀ¡mÀ klmbt¯msS {]hÀ¯n¡p¶ F³FbpknC bpsIbnse¼mSpapÅ Fgp]tXmfw bqWnthgvknän FâÀss{]kv skmsskänIfpambn _Ôs¸«mWv \S]SnIÄ kzoIcn¡p¶Xv. 85 kÀhIemimeIfnÂ\n¶mbn \mÂ]Xn\mbnct¯mfw kwcw`Icmb hnZymÀYnIsf kÀ¡mÀ Xe¯n {]Xn\n[oIcn¡pIbmWv F³FbpknC sN¿p¶Xv. Um»À tUm«v tImw F¶ kwcw`¯neqsS ]c¼cmKX ssienbnÂ\n¶p hyXnNen¨v `mhnbnse hnZym`ymk k¦Â¸s¯ hmÀs¯Sp¡p¶ {]hÀ¯\§fneqsSbpw kpPnXv {i²t\Sn¡gnªp.

ssehv Hm¬sse³ skj\pIfneqsS temIs¯ Gähpw {]apJcmb hyànXz§fnÂ\n¶v hnÚm\w t\Sm³ Ignbp¶ Hcp hnZym`ymk ¹mävt^mamWv Um»À. CXn kzbw AwKambn, GsX¦nepw hnjbs¯¡pdn¨p ]Tn¡m³ XmÂ]cyapÅ kplr¯p¡tfbpw _Ôp¡tfbpw tNÀ¯v Hcp SoapWvSm¡n X§Ä Gähpw IqSpX CjvSs¸Sp¶ {]apJhyànbnÂ\n¶p ssehmbn ]Tn¡m\pÅ AhkcamWv Um»À Hcp¡p¶Xv. temIsa¼mSpapÅ e£¡W¡n\mfpIÄ¡p X§Ä sXcsªSp¡p¶ {]apJ hyànbnÂ\n¶p Xs¶ ]mT§Ä DÄs¡mÅm\pÅ Hm¬sse³ FUyqt¡jW ¹mävt^mamWnXv. {IuUv tkmgvknwKv I¬sk]vSmWv CXn Hcp¡nbncn¡p¶Xv. kulrZ Iq«mbvabneqsS hnZym`ymkw F¶ AXn\qX\ kwhn[m\amWv kpPnXv km£mXvIcn¨ncn¡p¶Xv.

^vssft_Uv kÀhokv F¶ _nkn\kv I¬kÄ«³knbpambpw {InjvtamÀK³ F¶ \nbaØm]\hpambpw _Ôs¸«pw kpPnXv {]hÀ¯n¡p¶pWvSv. bpsI tIcf _nkn\kv t^md¯nsâ {]hÀ¯\§fnepw kpPnXv ]¦mfnbmWv. tIcf¯nsâ _nkn\kv kaql¯n\v IqSpX sa¨s¸« {]hÀ¯\§Ä ImgvNhbv¡m³ klmbIamIp¶ Xc¯nepÅ Nn´IÄ ]¦phbv¡p¶ Hcp ¹mävt^mamWnXv. _mw¥qÀ kÀhIemimebn \n¶pw _tbmsSIvt\mfPnbn Fw.Fkv.knbpw eWvS³ sat{Sms]mfoä³ kÀhIemimebn \n¶pw Fw._n.Fbpw t\Snb kpPn¯v Hm¬sse³ hnZym`ymkw F Bibw kz´w \nebv¡v {]mhÀ¯nIam¡pIbmbncp¶p.

AUzÀssSknwKv I¼\nbnse {]hÀ¯n ]cnNbhpw sl¯v kb³kv I¼\nbpw ÌpUâvkv temPnÌnIv I¼\nbpw bmYmÀ°yam¡nbXnsâ BßhnizmkhpambmWv Um»dnte¡v kpPn¯v NphSph¨Xv. A]qÀhv an{i F¶ ]¦mfnsb Is¯#nbtXmsS kpPn¯nsâ kz]v\§Ä¡v KXnthKw e`n¨p. I¼\nbpsS {]knUâmWv A]qÀhv. knhntbm sem¼mÀtUm, kp\nXv inhi¦c³ F#nhcpw H¯p tNÀ¶tXmsSbmWv Us»À ]qÀWambXv.

(courtesy; deepika.com, dnt¸mÀ«v: ssjtam³ tXm«p¦Â)

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

Please give a comment about this post; also forward this post your dearest friends and relatives. thanks. !!

ങ്ഹാ, സമയം ഒരുപാടായി !!!

Careermidway.com | Today's Jobs in Qatar

Google Malayalam News !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
E-mailPaysU

Mangalam News !

Mathrubhumi News !

Helpful School Blogs

Web Duniya News !

Yahoo Malayalam News !

Cricket News NDTV

Freelance Jobs

Thats Malayalam !

Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
TVM. India E-News
Mallu news

പ്രധാന വാര്‍ത്തകള്‍ - Google വാര്‍ത്ത